Herman

Betaalstaten

Als het goed is heeft u de laatste betaalstaten ontvangen of kunnen downloaden. Hierbij het verzoek om deze binnen 2 weken te betalen, zodat onze vluchtpenningmeester het seizoen ook kan afronden.

De prestatieoverzichten zijn ook weer geplaatst achter de download bij Compuclub.

Agenda

Zoals ieder jaar na het seizoen zijn er verschillende activiteiten van verenigingen en regio’s.

Deze kunt u terugvinden onder agenda.

Mocht u hier ook iets op willen plaatsen lever dan de tekst/afbeeldingen aan zo als het geplaatst kan worden.

Mededeling

Geachte leden,

Het vliegseizoen 2018 loopt bijna ten einde. Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst in juni hebben wij u verteld dat er een nieuw bestuur moet komen. Wij hebben u verder beloofd om u van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven houden.

Inmiddels zijn er constructieve besprekingen gevoerd tussen vertegenwoordigers uit alle regio’s.  Iedereen is er van overtuigd dat we de afdeling moeten blijven ondersteunen en dat werkzaamheden voor de afdeling door meer handen moeten worden gedaan.

Met elkaar moeten wij een breed draagvlak creëren voor een nieuw bestuur.

Vanuit deze doelstelling is een bestuursmodel opgezet voor onze afdeling. In dit model zullen meerdere commissies bemenst moeten worden door vertegenwoordigers uit alle regio’s.

Naast de vervoerscommissie en de lossingscommissie zal er een concourscommissie worden gevormd. Deze concourscommissie zal ondersteunend zijn voor de secretaris. De concourscommissie zal veel werk uit handen moeten nemen voor de 1e secretaris. Het gaat hier dan om o.a. lossingsvergunningen en hoklijsten. De concourscommissie zal ook adviserend zijn bij het opstellen van het vliegprogramma. Daarnaast zal deze commissie belast zijn met het organiseren van de feestavond.

Er zal een financiële commissie gevormd worden om de penningmeester te ondersteunen in zijn werkzaamheden. De financiële commissie krijgt onder andere als taak om de financiële structuur van de afdeling toekomst klaar te maken. Hier kan gedacht worden aan automatisering van de administratie en betaling van de vluchtgelden via incasso. Deze commissie zal ook adviserende taken hebben. E.e.a. in overleg met de penningmeester.

Het is nu een taak voor de regiobesturen om met haar regioleden tot een juiste invulling van de commissies te komen. Een aantal namen zijn al voor u ingevuld en de regiovoorzitters zullen u hier verder over informeren.

Het bestuur is bijzonder blij met deze ontwikkelingen en vraagt u allen positief mee te werken aan deze initiatieven en nodigt u van harte uit bij te dragen aan dit proces. Meldt u aan bij uw regiobestuur voor de nieuw te vormen commissies!

We gaan met zijn allen voor mooie duivensport binnen afdeling 7.

Het bestuur.

J37 Melun – 2

De jonge duiven van Melun worden donderdag vervoerd in de grote manden en worden gezamenlijk vervoerd met afdelingen 8 en 9.

Er moet ingekorfd worden in een NIC met minimaal 7 liefhebbers. 

28 duiven per mand. Er moeten mandenlijsten geschreven worden en er dient bij aankomst van de duiven gemeld te worden.

J37 Melun

Zoals hieronder in een eerder bericht is aangegeven hadden wij u per vereniging verzocht om het verwachte aantal duiven voor Melun afgelopen zaterdag op te geven.

Helaas heb ik dat nog niet van iedereen gehad. Wij kunnen zo slecht inschatten hoeveel duiven er komen en hoe wij dus kunnen vervoeren.

Bij deze dus nog een oproep als u nog niet heeft aangegeven hoeveel duiven uw vereniging verwacht in te korven dit uiterlijk vandaag maandag 10-09 voor 20.00 op te geven.

Troyes update!

Na uitvoerig overleg met het bestuur van Afdeling 8 GOU hebben wij over het inkorven van de duiven voor Troyes op donderdag 6 september en het uitlezen van de ECS na de wedvlucht het volgende afgesproken:

Om de concoursveiligheid te kunnen garanderen en te voldoen aan de NPO reglementen stelt Afdeling 8 GOU 2 inkorfcentra open voor Troyes.

PV de Lingebode, Wouter Plasstraat 2a, 6671 AP Zetten

PV de Eendracht, Schimmelstraat 2, 3842 CN Harderwijk

Bij deze inkorfcentra zijn alle ECS welkom.

De genoemde inkorfcentra maken uit uw klok het zogenaamde D-bestand en sturen dat naar een functionaris van Afdeling 7 die de bestanden samenvoegt en inzendt naar Compuclub.

Bij het inkorven dient u de vrachtgelden en eventuele kosten van het inkorfcentrum te voldoen. De overige kosten, rekengeld en eventuele uitslagen worden via uw verenigingspenningmeester in rekening gebracht.

De duiven dient u bij thuiskomst te melden bij het inkorfcentrum.

Het afslaan dient te gebeuren in het door u gekozen inkorfcentrum. Deze maken dan een W-bestand welke door onze functionaris worden verwerkt en ingezonden.

Wij wensen u allen veel succes.

Troyes

Geachte leden,

Bij onze inventarisatie voor de deelname aan de wedvlucht Troyes is gebleken dat in geen van de drie beoogde inkorfcentra het minimum aantal deelnemers van 7 voor deelname aan de NPO Sector vlucht wordt bereikt.

Dientengevolge zullen wij geen activiteiten ondernemen om deze vlucht te faciliteren. Het staat u dan ook vrij om in één van de andere afdelingen in Sector 3 in te korven.

Ten aanzien van Troyes hebben wij de NPO gevraagd ons te berichten of deze telt voor de Nationale Kampioenschappen Jonge duiven 2018. Hier hebben wij geen antwoord op gekregen en gaan er van uit dat de door ons aangemelde vluchten tellen voor de NK jonge duiven. Troyes telt daar niet in mee!

Het bestuur.

J35-J36-J37

Geachte leden,

Zaterdag 1 september hopen wij onder mooie omstandigheden de Sector vlucht vanuit Nanteuil te vervliegen. Wij vervoeren de duiven zelf in onze eigen containers, waarbij 25 duiven in de manden mogen. Alleen inkorven bij een eerder opgegeven NIC met 7 deelnemende leden.  

Op zaterdag 8 september staat de tweede sectorvlucht alweer op het programma vanuit Troyes. Wellicht ten overvloede: Deze vlucht telt niet voor het kampioenschap jonge duiven van onze afdeling en regio’s.

Van de NPO nog geen antwoord gekregen op onze vraag of deze vlucht meetelt voor de Nationale Kampioenschappen Jonge duiven.

Wij willen de duiven naar Troyes in combinatie met de Afdelingen 8 en 9 vervoeren in GROTE manden. Alleen in Soest, IJsselstein en Velddriel kunt u voor deze vlucht inkorven! (bij voldoende deelname). De vrachtprijs is nog niet bekend omdat wij die laten afhangen van de deelname en de bezetting van de container. Vooralsnog lijkt de prijs uit te komen op ongeveer € 1,50 per duif.

Wilt u zo vriendelijk zijn om na thuiskomst van Nanteuil, uiterlijk zaterdag 1 september bij uw NIC naar keuze op te geven met hoeveel duiven u denkt te gaan deelnemen zodat wij een indicatie hebben van het aantal duiven. Eventueel kan dit ook per mail aan de afdeling met aangeven waar u gaat inkorven.

Dan volgt op zaterdag 15 september de laatste Jonge duivenvlucht, tevens Sector vlucht, vanuit Melun. Deze vlucht telt wel mee voor de regio- en afdelingskampioenschappen. Omdat dit een Sector vlucht is dient u met minimaal 7 leden deel te nemen in een NIC! Wij dringen er op aan om het inkorven zoveel als mogelijk centraal te doen omdat ook deze duiven in GROTE manden worden vervoerd. Wij verzoeken de verenigingen met toestemming voor een NIC om uiterlijk zaterdag 8 september aan te geven of u gaat inkorven en zo ja hoeveel duiven u verwacht in verband met de distributie van de grote manden.

Samengevat: deelname aan de Sector vluchten alleen via de Nationale Inkorfcentra. Troyes J36 en Melun J37 worden vervoerd in grote manden. Het is van belang om tijdig uw deelname en beoogde aantal duiven op te geven voor de Sector vluchten van uw keuze zodat wij het vervoer hierop kunnen aanpassen.

Het bestuur.

J33

Hierbij de eerste 10 van de jonge duivenvlucht J33 vanaf Nanteuil. Allen van harte gefeliciteerd.

 

Lossing Nanteuil

Tijdens de lossing van Nanteuil deze morgen is er bij een groep Belgen iets niet goed gegaan.

Volgens afspraak zouden wij om 07.30 onze duiven lossen en zouden de Belgen beginnen om 07.40.

Echter tijdens de voorbereiding van de lossing van de eerste groep Belgische duiven ontsnapte er een paar. Hierop besloten ze om de rest ook te lossen. Wij waren toen echter ook al aan het lossen en konden ook niet stoppen.

Totaal ging het om een groep Belgische duiven van ca. 20 manden.

Helaas is dit zo gebeurd, maar een andere oplossing was er voor beide niet.