Start seizoen 2017

Dit jaar zijn er enkele wijzigingen in de manier van inmanden. U kunt dit lezen in Instructies 1 afdeling 7 2017.

De instructies voor de vluchten volgt later deze week als we e.e.a. hebben afgestemd met de rekenaar.

Wat wel belangrijk is dat de getekende entverklaring van de vereniging en de hoklijsten bij ons binnen zijn voor 1 april!

Inentingsverklaring-vereniging-2017

Inentingsverklaring-vereniging-2017

Tevens opgeven voor 1 april wie er niet op zondag speelt. speelt niet op zondag 2017

Hoe denken de politieke partijen over onze mooie hobby

Zoals gisteren tijdens de afdelingsvergadering door onze voorzitter al aangegeven mogen wij volgende week weer stemmen. Voor sommigen van u is deze keuze wellicht een duidelijke zaak, maar voor anderen is dit niet het geval. Ze stemmen wellicht uit gewoonte op een partij of misschien wel helemaal niet.
Uiteraard zijn de partijpunten op het gebied van veiligheid, sociale zaken, werkgelegenheid etc. van groot belang.
Maar heeft u er wel eens aan gedacht wat de standpunten zijn van de politieke partijen ten aanzien van de dierhouderij en dan in het bijzonder uw en onze hobby?
Wij willen u dan ook wijzen op bijgevoegd pdf-bestand waarin de standpunten van de verschillende partijen ten aanzien van de hobbydierhouderij terug te vinden zijn!

Stemwijzer

Afdelingsledenvergadering 10-03

Vrijdag 10 maart is de afdelingsledenvergadering gehouden in Asperen.

Lees hier het Voorwoord en de besluiten die genomen zijn.

De begroting inclusief de vrachtprijzen zijn aangenomen. Dit seizoen gaan we werken met een toeslag op nacalculatie voor het overstaan naar zondag.
Het bestuur heeft aangeven om te kijken naar wat er minimaal nodig is als vermogen en komt met een voorstel.

Het verengingsvoorstel om bij de kampioenschappen de eerste uit de klok te tellen ongeacht het aantal ingekorfde duiven wordt als eerste in stemming gebracht. Hier zijn 11 stemmen voor en 26 tegen (van de totaal 44 stemmen). Dit wordt dus niet aangenomen.

Voorstel A1 invoeren zonder aanpassingen i.v.m. afschaffen invliegduiven. 17 stemmen voor en 20 tegen.
Voorstel A2 Gaan werken met kampioenschapsduiven. 25 stemmen voor 6 tegen.
Voorstel A3 Werken met verschillende vluchtcodes 0 stemmen voor
Voorstel A2 zullen we dus gaan uitvoeren. Hoe dit verder technisch uitgevoerd moet gaan worden zullen we u nog laten weten.

Voorstel B berekening onaangewezen kampioenschappen. Berekenen volgens verfijnde NPO-systeem 32 stemmen voor. We blijven dus berekenen zoals we gewend waren. Echter door het aannemen van voorstel A2 worden de kampioenschappen berekend over het aantal duiven dat in het ECS is aangeduid als tellend voor de kampioenschappen! Dus met 60 duiven mee waarvan er b.v. 30 tellen voor de kampioenschappen tellen de punten van de 3 eerstgeklokte  kampioenschapsduiven! U hoeft natuurlijk geen verschil te maken in het aantal duiven dat telt.

Voorstel C Generaal kampioenschappen handhaven ja of nee. 30 stemmen voor handhaven.

Voorstel D Aftrekvlucht per onderdeel. 8 stemmen voor en 29 tegen. Geen aftrekvlucht per onderdeel dus.

Voorstel E Jonge duiven maximaal 25 per mand. Iedereen voor. De voorgestelde meerkosten zullen we niet doorvoeren.

Bij de bestuursverkiezing worden Aaldert van Amerongen en Cees Galjé herkozen. Tevens wordt Constance Zondag opgenomen in het bestuur als 2e secretaris.

Evert Diepenveen heeft namens de NPO uitleg gegeven over de voorgestelde statuten wijzigingen en iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen en opmerkingen hierover te maken. Met ook het verzoek om dit aan de leden van de vereniging over te brengen.
De aanwezige leden zien geen bezwaar tegen het aanpassen van de statuten.

 

 

 

Container en manden

 

Zaterdag 11 februari hebben we als afdeling 7 deze container incl. 160 grote manden aangeschaft met de hulp van Geurt Doppenberg en Van Geffen Sr.

Het doel is deze in te zetten voor extra opleervluchten voor (fond) duiven en in het gezamenlijke vervoer met de afdelingen 7 t/m 11. Door deze aankoop zijn we flexibeler geworden wat betreft de inzet van grote manden.

Daar waar nodig zal de container nog worden aangepast zodat hij gelijk is aan de overige wagens.

Overlijden Hans van Dijk

Geachte leden,

Vrijdagmorgen 17 februari ontvingen wij het trieste bericht dat Hans van Dijk uit Soest zeer onverwacht was overleden op donderdag 16 februari 2017.

Naast zijn gezin en werk waren postduiven zijn passie. Een scherp oog voor detail en wars van onrecht. Vanaf zeer jonge leeftijd was Hans een actieve, betrokken en zeer kundige bestuurder.

Aan de opsomming, die zeker niet volledig is, kunt u zien dat alle geledingen van onze duivensport van zijn kennis hebben mogen profiteren.

• Voorzitter Afdeling 7 Midden Nederland
• Raad van Advies Afd. 7 Midden Nederland
• Voorzitter en Secretaris Afdeling M
• Secretaris NABvP
• Voorzitter samenspel Eemland
• Voorzitter PV de Zwaluw, Soest
• 2e Voorzitter PV Soest 

Pas in 2016 heeft hij vol goede moed de functie van Secretaris van de NPO aanvaard met als doel onze sport een toekomst te bieden. De eerste aanzetten zijn gedaan en zijn visie is in de plannen verwerkt. Wat zullen wij Hans missen.

Namens Bestuur en leden van Afdeling 7 Midden Nederland wensen wij zijn echtgenote Ria, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar zijn heel veel sterkte toe.

Wat zullen wij je missen Hans!

Afdelingsledenvergadering

De afdelingsledenvergadering zal gehouden worden op vrijdag 10 maart 2017.

Verenigingsvoorstellen konden worden ingediend t/m vrijdag 10 februari 2017.

Agenda

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 4 november 2016
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2016
 6. Financieel verslag penningmeester 2016
 7. Verslag kascontrole commissie Regio B
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2017
 10. Benoeming kascontrole commissie 2017
 11. Voorstellen Afdelingsbestuur
 12. Voorstellen verenigingen
 13. Vaststellen Kampioenschappen 2017
 14. Bestuursverkiezing
 15. NPO vergadering 11 maart 2017
 16. Bestuursmededelingen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Alle verenigingen hebben de agenda en stukken via de mail toegestuurd gekregen. Als uw mail adres aangepast dient te worden geef dit dan even door!

Kampioenenhuldiging

Zaterdag 4 februari

Kampioenen huldiging in de Schildkamp Asperen aanvang 15.00, zaal open vanaf 14.30.

Alle kampioenen hebben als het goed is een uitnodiging ontvangen via e-mail of per post.
Ook als u een extra prijs heeft gewonnen zult u hiervan bericht ontvangen.
Verder zijn natuurlijk de overige leden ook welkom.

Hieronder staan nog wat speciale uitslagen die u nog te goed had:
Verenigingskampioenschap
BesteJaarling
BesteJongeDuif
Top25

Download hier het programma voor deze kampioenenhuldigingen. programma 2017

GPS2021 – Koers naar de toekomstbestendige duivensport

Woensdagavond heeft er een bijeenkomst georganiseerd door de NPO plaatsgevonden. Tijdens deze speciaal voor de afdelingsbesturen georganiseerde bijeenkomst heeft het bestuur NPO haar toekomstvisie alsmede de eerste noodzakelijke stappen die nodig zijn om deze te realiseren gepresenteerd.
Hoewel er nog veel moet gebeuren staan wij als bestuur afdeling 7 positief tegenover de voorgestelde koers. Uiteraard is het van belang dat niet alleen wij, maar vooral u zich hierin kunt vinden. Daarom zal het bestuur NPO op korte termijn starten met informatiebijeenkomsten door het land. Tevens zal er een website gelanceerd worden waar u de vorderingen ten aanzien van de koers naar de toekomstbestendige duivensport kunt volgen. Wij kunnen ons voorstellen dat onze leden uit afdeling 7 vragen en opmerkingen hebben. Deze horen wij, evenals het NPO bestuur, graag om gezamenlijk tot de beste invulling te komen.
Doelstelling is ledenbehoud en in de toekomst weer ledengroei te realiseren dat kan in gezamenlijkheid. Laat u stem horen!
Tevens willen wij u verwijzen naar het komende ‘Spoor der kampioenen’ en de nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ waarin uitgebreid zal worden ingegaan op zowel de toekomstvisie alsmede de stappen die noodzakelijk zijn om te komen tot een toekomstbestendige duivensport.

Nadere berichtgeving omtrent ‘invliegduiven’

Vandaag zijn wij door het secretariaat NPO op de hoogte gesteld dat het bestuur kennis heeft genomen van onze voorstellen en deze verder wil uitwerken met betrekking tot de consequenties die deze kunnen hebben.
Dit zal in een latere bestuursvergadering plaatsvinden en men zal ons hierover nader berichten.

Vliegprogramma

Download hier het vliegprogramma 2017: Vliegprogramma 2017 versie 2 dd 07-01-2017