Seizoen 2019


Download hier de verschillende vliegprogramma’s en vervoersschema.

Bij Compuclub zijn de vliegprogramma’s voor in Autokon te downloaden.

Hou de site in de gaten, er zullen binnenkort nog meer meldingen komen.

Zoals u vorige week in de mail van de NPO heeft kunnen lezen moeten de hoklijsten dit jaar naar de NPO doorgestuurd worden. Hiervoor is het van belang dat uw hoklijsten voor 1 april binnen zijn bij ons als afdeling. Bij voorkeur graag digitaal opsturen en dus mailen.

Wij moeten ze allemaal digitaal aanleveren bij de NPO dus hoe meer u ze digitaal aanlevert hoe minder werk het voor ons is om door te sturen.

Tevens dient u het formulier entverklaring per vereniging weer te ondertekenen en in te sturen. Alleen deze verklaring voor de hele vereniging is voldoende, dus niet alle entverklaringen van alle liefhebbers insturen. Natuurlijk wel controleren!

Lossingscommissie

Gisterenavond hebben wij als bestuur een gesprek gehad met Dennis Krol en Theo Streefkerk van de lossingscommissie van 2018. 

Tijdens dit prettig verlopen gesprek hebben beide aangegeven voorlopig door te willen gaan als lossingscommissie om zo 2019 goed te kunnen laten starten, maar dat ze wel willen stoppen  met deze functie en voorlopig aan willen blijven tot er nieuwe kandidaten zijn.

Deze nieuwe mensen zullen dan indien gewenst worden begeleid en ingewerkt met de start van dit soms wel lastige werk. 

Voor de lossingscommissie is kennis van weer en weersverwachtingen (maken) een pré, maar niet noodzakelijk.

Wel moet er met de computer met de verschillende programma’s kunnen worden omgegaan. In het verleden zijn er door de NPO infodagen gehouden, maar het is niet zeker dat dit ook in 2019 zo is. Ook worden er via het IWB (lossings)adviezen gegeven.

Indien gewenst kan er extern advies bij weerdeskundige worden gevraagd.

Als u denkt dat lijkt me wel wat kunt u zich aanmelden via email duiven@hbouwmeester.eu

Vergadering 22-02-2019 -2-

Als de notulen van de ledenvergadering er zijn zullen wij deze hier ook plaatsen en kunt u alles teruglezen, maar voorlopig kunnen we al wat punten aangeven zoals die besproken/aangenomen zijn:

 • Op het financieel verslag waren geen vragen en op de begroting was 1 vraag betreffende de soms grote verschillen in de kosten bij gelijke losplaats. Dit komt door de verwachte belading. Aangeven wordt dat mocht blijken dat er wel (veel) gunstiger geladen kan worden dan begroot op b.v. N33 de vrachtprijs dan wordt aangepast.
 • Het voorstel om de regio C uitslagen helemaal niet meer te splitsen werd met 12 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
 • Toegezegd wordt om de africhtingen voor regio B1 korter te maken. Ze gaan niet gelijk los met regio A.
 • Aangenomen wordt om Limoges toe te voegen aan het marathon programma (24 voor / 0 tegen)
 • Aangenomen wordt om toch Orange te vliegen in week 30 (21 voor)
 • Aangenomen wordt om V23 aan te passen in Lessines
 • Aangenomen word om M28 aan te passen in Melun (20 voor /12 tegen)
 • Gemeld wordt dat Troyes wk 35 wordt aangepast in Sens 
 • De kampioenschappen blijven gelijk aan vorige seizoen
 • Stemadvies voor de NPO vergadering. Het voorstel om invliegduiven weer toe te staan krijgt 17 voor / 12 tegen / 7 blanco.
 • Stemadvies voor de NPO vergadering. Het voorstel om naar 15 leden per vereniging te gaan en minimaal met 8 liefhebbers in te korven wordt na een ruime discussie als te snel ervaren. Wel wordt besproken dit in 2019 te bespreken om in 2020 wel aan de slag te kunnen met concrete plannen
 • De 2 cent die de NPO vraagt per duif voor de toekomst plannen zullen worden betaald uit de algemene middelen
 • Harold Arisse wordt gekozen tot nieuwe voorzitter van afdeling 7

Vergadering 22-02-2019 -1-

Aan alle basisverenigingen welke zijn aangesloten bij “Afdeling Midden Nederland nr. 7”

Hierbij nodigen wij u uit voor de afdelingsvergadering op vrijdag 22 februari 2019, welke wordt gehouden bij de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

001-Opening

002-Appèl stemgerechtigde leden voor het seizoen 2019, conform art.23 van onze statuten (Deze opgave geldt voor alle vergaderingen in 2019, bij geen opgave heeft u geen stemrecht)

004-Ingekomen en uitgaande stukken

007-Verslag kascontrole commissie Regio A

008-Decharge penningmeester

010-Benoeming kascontrole commissie 2019 Het bestuur stelt voor de commissie samen te stellen uit regio B

014-NPO vergadering 9 maart 2019a

015-Bestuursmededelingen

017-Rondvraag

018-Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 16-02-2019 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

a de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet worden toegevoegd.

Info wk 4

Afgelopen week heeft er weer divers overleg plaatsgevonden en aankomende week zullen we op dinsdag met afdeling 8 en 9 overleggen voornamelijk over welke vluchten we aanhouden voor dagfond, jong en overnacht en donderdag zullen we overleggen met de verschillende afdelingscommissies. 

We willen toch alvast het voorlopige vliegprogramma met u delen. Let wel er kan en zal dus nog hier en daar wat veranderen, maar het totaal plaatje wordt hier wel duidelijk mee.

Huldiging

Zaterdag 2 februari huldigen wij de afdelingskampioenen in Asperen.

De eerste 10 en de 3 duifkampioenen per onderdeel zullen worden gehuldigd. Ook zullen de extra prijzen worden uitgereikt en zullen de afdelingsvluchtwinnaars een herinnering krijgen. 

Van de jeugd worden de eerste 10 keizer generale gehuldigd. (zo rond 15.45)

Ook de 3 beste verenigingen van afdeling 7 worden gehuldigd. Dit alles met muziek en tussendoor een buffet. 

Mocht u niet bij de liefhebbers zitten die gehuldigd worden kunt u altijd komen om ze te feliciteren of gewoon voor de gezelligheid natuurlijk.

Er volgt nog een uitnodiging per mail en/of per post, maar mocht u deze niet ontvangen hopen wij u toch te kunnen feliciteren.

Zaterdag 2e februari de Schildkamp in Asperen. De zaal gaat open om 15.00 en we starten om ca. 15.15 met de huldigingen.

Info 13-01

Geachte leden,

Afgelopen week heeft het bestuur vergaderd dit zijn de belangrijkste mededelingen hieromtrent:

Een belangrijk punt is het aanstellen van een nieuwe voorzitter. Om niet onnodig te vergaderen en rekening houdend met de reglementen willen we dit punt behandelen tijdens de voorjaarsvergadering welke op vrijdag 22 februari 2019 in de Schildkamp te Asperen plaats zal vinden.

Voorstellen voor deze vergadering kunnen tot 02 februari 2019 door de verenigingen worden ingediend. Aangezien we hebben gekozen voor het Nationaal vliegprogramma willen wij de verenigingen verzoeken geen voorstellen in te dienen die hier betrekking op hebben. Op dit moment zijn we druk bezig om het programma te voorzien van geschikte losplaatsen, een pittige klus omdat we zowel binnen de afdeling en op de sectorale vluchten ook met de zusterafdeling rekening moeten houden met zowel de minimale als maximale afstandseisen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit met u worden gedeeld en mochten hier onoverkomelijke zaken in staan dan kan hier natuurlijk wel over worden gesproken.

Verder hebben wij ook aangegeven dat er binnen 14 dagen een informatieavond worden georganiseerd met de mensen die zich hebben opgegeven voor of reeds zitting hebben in een commissie alsmede de voorzitters van de regio’s. Dit betreft de volgende commissies:

 • Lossingscommissie
 • Vervoerscommissie
 • Wedvluchten/concours veiligheid

Naast bovenstaande commissies willen we werken met werkgroepen. Een werkgroep is van tijdelijke aard en zal voor een bepaald vraagstuk op tijdelijke basis worden gevormd en als doel hebben om te komen tot een advies/oplossingsvoorstel. Zo zal er op korte termijn een werkgroep worden opgestart die zich gaan richten op het vraagstuk vlieggebieden. Ook zullen vraagstukken als de veranderingen met betrekking tot het elektrisch constateren en het herstructureren van financiën in de toekomst door een werkgroep worden opgepakt.  

Mocht u de komende week geen uitnodiging ontvangen en bent u van menig dat u zich wel heeft opgegeven of als u alsnog u wilt aanmelden voor een van de commissies of de werkgroep dan willen wij u verzoeken om een mail te sturen naar de secretaris. Indien er in de toekomst nieuwe werkgroepen worden opgestart dan zullen wij dit kenbaar maken en heeft u alsnog de mogelijkheid zich hiervoor op te geven.

Wij begrijpen dat er veel gebeurd is in 2018 en dat dit niet allemaal gelopen is zoals we gewild en gehoopt hadden, maar ondanks dat willen wij toch aan u allen vragen om ons te steunen en te helpen om er in 2019 weer een mooi seizoen van te maken.

Bestuur afdeling 7

Afscheid van Bart van de Kuilen als verkoper

Zaterdag 5 januari verkocht de in Midden Nederland zeer bekende verkoper Bart van de Kuilen voor de laatste keer bij Postduivenvereniging Ederveen e.o de bonnen. Er waren veel duivenmelkers aanwezig en toen Bart wilde starten met de verkoop was het eerst tijd voor wat anders.

Bronzen NPO Speld
Hans van de Veer, voorzitter van afdeling 7, kreeg het woord en vertelde over zijn loopbaan als duivenmelker/bestuurder en zijn eerste herinneringen aan Bart van wie hij zeer onder de indruk was. Aan het eind van zijn speech  ontving Bart een prachtige oorkonde met daarop vermeld de bronzen speld.

Een beetje overdonderd begon Bart aan de verkoop en de gekende uitdrukkingen zoals “Kampioenen kopen van kampioenen” en “Let op uw zaak want dit is een tophok met duiven” kwamen ook nu weer langs. Over het bieden zei hij altijd het volgende” Zit niet morgenvroeg aan de keukentafel te miezen tegen je vrouw van Bart wou me niet zien”  “Goed duidelijk je hand opsteken en anders roepen”. 

Bart vindt het na ruim 43 jaar genoeg geweest. “Heb de verkopingen altijd met heel veel plezier gedaan ook al was het als duivenmelker niet leuk om andermans duiven te verkopen vanwege stoppen of overlijden.”
Bart werd door ondergetekende bedankt namens de verenigingen waar hij altijd verkocht had en mocht een grote bos bloemen en een vleesschaal in ontvangst nemen. Tot slot viel hem een groot applaus ten deel is een een mooi hoofdstuk in de duivensport afgesloten.

Tekst en foto Jan Stutvoet

Derby en Autoprijs

De onderstaande uitslag voor de derby en autoprijs was nog niet gepubliceerd. Eventuele reclame kunt u indienen tot 19-01-2019

Derbyvlucht Roye 11-08-2018

1e prijs De Hoog & de Kruijk   Tienhoven met prijs 147

2e prijs Toine van Beers         Ammerzoden met prijs 153

3e prijs Toine van Beers         Ammerzoden met prijs 157

Autovlucht Nanteuil 18-08-2018

Kampert & Zn                         Kootwijkerbroek met prijs 3

2019

Via deze weg willen wij als bestuur afdeling 7 u allen een goed en gezond 2019 wensen met hopelijk ook een goed seizoen.

Wij hadden gehoopt u voor de feestdagen een schema te kunnen geven hoe e.e.a. zou moeten gaan lopen. Echter duurt het allemaal iets langer dan we gerekend hadden. Volgende week zitten we als bestuur weer bij elkaar en zullen we snel de voorgang melden.