Overlijden Hans van Dijk

Geachte leden,

Vrijdagmorgen 17 februari ontvingen wij het trieste bericht dat Hans van Dijk uit Soest zeer onverwacht was overleden op donderdag 16 februari 2017.

Naast zijn gezin en werk waren postduiven zijn passie. Een scherp oog voor detail en wars van onrecht. Vanaf zeer jonge leeftijd was Hans een actieve, betrokken en zeer kundige bestuurder.

Aan de opsomming, die zeker niet volledig is, kunt u zien dat alle geledingen van onze duivensport van zijn kennis hebben mogen profiteren.

• Voorzitter Afdeling 7 Midden Nederland
• Raad van Advies Afd. 7 Midden Nederland
• Voorzitter en Secretaris Afdeling M
• Secretaris NABvP
• Voorzitter samenspel Eemland
• Voorzitter PV de Zwaluw, Soest
• 2e Voorzitter PV Soest 

Pas in 2016 heeft hij vol goede moed de functie van Secretaris van de NPO aanvaard met als doel onze sport een toekomst te bieden. De eerste aanzetten zijn gedaan en zijn visie is in de plannen verwerkt. Wat zullen wij Hans missen.

Namens Bestuur en leden van Afdeling 7 Midden Nederland wensen wij zijn echtgenote Ria, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar zijn heel veel sterkte toe.

Wat zullen wij je missen Hans!

Afdelingsledenvergadering

De afdelingsledenvergadering zal gehouden worden op vrijdag 10 maart 2017.

Verenigingsvoorstellen konden worden ingediend t/m vrijdag 10 februari 2017.

Agenda

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 4 november 2016
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2016
 6. Financieel verslag penningmeester 2016
 7. Verslag kascontrole commissie Regio B
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2017
 10. Benoeming kascontrole commissie 2017
 11. Voorstellen Afdelingsbestuur
 12. Voorstellen verenigingen
 13. Vaststellen Kampioenschappen 2017
 14. Bestuursverkiezing
 15. NPO vergadering 11 maart 2017
 16. Bestuursmededelingen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Alle verenigingen hebben de agenda en stukken via de mail toegestuurd gekregen. Als uw mail adres aangepast dient te worden geef dit dan even door!

Kampioenenhuldiging

Zaterdag 4 februari

Kampioenen huldiging in de Schildkamp Asperen aanvang 15.00, zaal open vanaf 14.30.

Alle kampioenen hebben als het goed is een uitnodiging ontvangen via e-mail of per post.
Ook als u een extra prijs heeft gewonnen zult u hiervan bericht ontvangen.
Verder zijn natuurlijk de overige leden ook welkom.

Hieronder staan nog wat speciale uitslagen die u nog te goed had:
Verenigingskampioenschap
BesteJaarling
BesteJongeDuif
Top25

Download hier het programma voor deze kampioenenhuldigingen. programma 2017

GPS2021 – Koers naar de toekomstbestendige duivensport

Woensdagavond heeft er een bijeenkomst georganiseerd door de NPO plaatsgevonden. Tijdens deze speciaal voor de afdelingsbesturen georganiseerde bijeenkomst heeft het bestuur NPO haar toekomstvisie alsmede de eerste noodzakelijke stappen die nodig zijn om deze te realiseren gepresenteerd.
Hoewel er nog veel moet gebeuren staan wij als bestuur afdeling 7 positief tegenover de voorgestelde koers. Uiteraard is het van belang dat niet alleen wij, maar vooral u zich hierin kunt vinden. Daarom zal het bestuur NPO op korte termijn starten met informatiebijeenkomsten door het land. Tevens zal er een website gelanceerd worden waar u de vorderingen ten aanzien van de koers naar de toekomstbestendige duivensport kunt volgen. Wij kunnen ons voorstellen dat onze leden uit afdeling 7 vragen en opmerkingen hebben. Deze horen wij, evenals het NPO bestuur, graag om gezamenlijk tot de beste invulling te komen.
Doelstelling is ledenbehoud en in de toekomst weer ledengroei te realiseren dat kan in gezamenlijkheid. Laat u stem horen!
Tevens willen wij u verwijzen naar het komende ‘Spoor der kampioenen’ en de nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ waarin uitgebreid zal worden ingegaan op zowel de toekomstvisie alsmede de stappen die noodzakelijk zijn om te komen tot een toekomstbestendige duivensport.

Nadere berichtgeving omtrent ‘invliegduiven’

Vandaag zijn wij door het secretariaat NPO op de hoogte gesteld dat het bestuur kennis heeft genomen van onze voorstellen en deze verder wil uitwerken met betrekking tot de consequenties die deze kunnen hebben.
Dit zal in een latere bestuursvergadering plaatsvinden en men zal ons hierover nader berichten.

Vliegprogramma

Download hier het vliegprogramma 2017: Vliegprogramma 2017 versie 2 dd 07-01-2017

 

Nadere berichtgeving omtrent ‘invliegduiven’

Het besluit om ‘invliegduiven’ af te schaffen heeft geleid tot onduidelijkheid en, in sommige gevallen onvrede, bij een gedeelte van onze liefhebbers.
Hier zijn wij ons als bestuur afdeling 7 van bewust en zoals eerder aangegeven willen wij u op korte termijn een aantal duidelijk uitgewerkte voorstellen aanbieden. De voorstellen hebben allen tot doel onze concoursen zodanig in te kunnen richten zonder hierbij liefhebbers vanuit welke discipline dan ook te kort te doen.
Alvorens wij u deze voorstellen aanbieden zouden wij graag van het NPO willen weten in welke mate de voorstellen realiseerbaar zijn wanneer deze bijvoorbeeld worden afgezet tegen de huidige regelgeving. Met deze vraag zijn deze voorstellen dan ook op 27 december bij het NPO aangeboden.
Zodra wij terugkoppeling ontvangen zullen wij u hierover berichten!

Beste wensen

Via deze weg wensen wij als bestuur afdeling 7 iedereen een goed en gelukkig nieuwjaar met hopelijk veel mooie vluchten in 2017.

De site heeft even wat problemen gehad na een update. Wij konden niets aanpassen, maar nu dus gelukkig weer wel.
Zo staan er onder de agenda weer een paar activiteiten welke dit weekend aflopen.

Reactie bestuur aangaande het besluit omtrent ‘invliegduiven’

Zoals u heeft kunnen lezen op de site van het NPO heeft het bestuur afdeling 7 voor het afschaffen van invliegduiven in de huidige vorm gestemd.
We begrijpen dat er, met name onder de liefhebbers van de marathon, veel weerstand is ten aanzien van dit besluit. Via dit bericht willen we dan ook verduidelijken op basis waarvan we voor dit besluit hebben gestemd en wat onze gedachtegang hierachter is.

Het bestuur van afdeling 7 maakt zich hard om op basis van gelijkwaardigheid uniformiteit over alle afdelingen te bewerkstelligen. Wij zijn dan ook van mening dat de discussie ten aanzien van het afschaffen van invliegduiven veel breder getrokken had kunnen worden waarbij het opheffen van invliegduiven geen doel op zich, maar wellicht een middel om dit voor te bewerkstelligen zou zijn.

Verder vinden wij dat het verenigingsspel de basis van de duivensport vormt en het is dan ook in het belang van de duivensport dit te beschermen.
Als derde en laatste punt hebben zowel wij, bestuur afdeling 7, als de bestuurders van de verenigingen in onze afdeling in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving die gewoonweg moeilijk te bewerkstelligen is wanneer duiven ongecontroleerd worden ingekorfd.

Vanuit deze kernwaarden beredenerend denken wij, bestuurders van afdeling 7, ondanks dit wellicht wat ongelukkig gekozen vertrekpunt onze concoursen zodanig in te kunnen richten zonder hierbij liefhebbers vanuit welke discipline dan ook te kort te doen.

Op zeer korte termijn zullen we u dan ook een aantal duidelijk uitgewerkte voorstellen via de afdelingssite aanbieden. Gezien de gevoeligheid ten aanzien van dit onderwerp, willen we de liefhebbers vervolgens rechtstreeks vragen welk voorstel de voorkeur heeft om het resultaat hiervan vervolgens met u allen te delen.

Agenda

Regelmatig krijgen wij het verzoek om “reclame” te maken voor een verenigingsactiviteit.

Hier was nog geen mooie plaats voor beschikbaar, maar nu vind u deze onder agenda in de menu balk bovenin.

Als u hier ook wat op wil laten plaatsen kunt u uw activiteit mailen naar duiven@hbouwmeester.eu. Zorg wel dat alle (adres)gegevens aanwezig zijn.