Vergadering 22-02-2019 -1-

Aan alle basisverenigingen welke zijn aangesloten bij “Afdeling Midden Nederland nr. 7”

Hierbij nodigen wij u uit voor de afdelingsvergadering op vrijdag 22 februari 2019, welke wordt gehouden bij de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

001-Opening

002-Appèl stemgerechtigde leden voor het seizoen 2019, conform art.23 van onze statuten (Deze opgave geldt voor alle vergaderingen in 2019, bij geen opgave heeft u geen stemrecht)

004-Ingekomen en uitgaande stukken

007-Verslag kascontrole commissie Regio A

008-Decharge penningmeester

010-Benoeming kascontrole commissie 2019 Het bestuur stelt voor de commissie samen te stellen uit regio B

014-NPO vergadering 9 maart 2019a

015-Bestuursmededelingen

017-Rondvraag

018-Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 16-02-2019 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

a de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet worden toegevoegd.

Reacties zijn gesloten.