Maandelijks archief: maart 2020

Vergadering

Hierbij melden wij u alvast dat de afdelingsledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 6 maart in Asperen.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 6 december 2019 + 8 januari 2020
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2019
 6. Financieel verslag penningmeester 2019 *
 7. Verslag kascontrole commissie Regio B
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2020*
 10. Benoeming kascontrole commissie 2020
 11. Voorstellen afdelingsbestuur       – vaststellen regio indeling 2020, vaststellen kampioenschappen 2020, vaststellen vliegprogramma 2020
 12. Voorstellen verenigingen
 13. NPO vergadering 14 maar 2020**
 14. Bestuursmededelingen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

** de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet via de site van het NPO te downloaden zijn.

18-02: De agenda is aangepast. Onder punt 3 stond een verkeerde datum aangegeven en bijlage 5 is toegevoegd aan de te downloaden punten.

Download hier het bestelformulier voor o.a. rollen papier en labels:

02-03: Bij punt 2 van de agenda stond 2010 i.p.v. 2020. Tevens bij punt 11 een aanvullende omschrijving van de vluchten per kampioenschap toegevoegd en 11c de africhtingen en eerste jonge duivenvluchten aangepast. Agendapunt 12 met voorstel toegevoegd.

Oproep aan kandidaat NPO bestuurders.

De eerste kandidaten voor het nieuwe NPO bestuur hebben zich inmiddels gemeld. (zie onderstaande informatie)

Het is belangrijk dat na een bestuurlijk turbulente
periode de duivensport weer verder kan.

Een goed functionerend NPO bestuur is daarbij van groot
belang.

Als afdeling ondersteunen wij de oproep aan kandidaat NPO
bestuurders om zich te melden.

U kunt zich melden bij de Afdeling secretaris.

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur Afdeling 7

kandidaatstelling bestuursleden NPO

Geachte NPO bestuur, Geachte Ledenraad,

Hierbij willen ondergetekenden, de volgende kandidaten
aandragen voor het bestuur NPO. De stemming over deze kandidaten zal dan plaats
kunnen vinden onder punt 7.1 (moet worden 7.2, zie opmerking over amendement)

De uitwerking van deze kandidaatstelling kunt u vinden in de
bijlage. Naast de kandidaatstelling bevat het tevens een amendement betreffende
punt 7 van de agenda.

Amendement:

Wij verzoeken U dan ook om op de Ledenraad van 14 maart
eerst het ontslag van de voorzitter te behandelen en daarna de bestuursverkiezing
te behandelen.”

Graag uw bijzondere aandacht hiervoor en een bevestiging van
het ontvangen en verwerken van dit amendement.

Wij vertrouwen erop u allen hiermee voor dit moment
voldoende te hebben geïnformeerd.

Gert Visser, voorzitter afdeling 9

John Bosman, penningmeester afdeling 9

Harry Blaak, secretaris afdeling 5

Arthur van Marrewijk, 2e secretaris afdeling 5