Dagelijks archief: 8 februari 2018

Afdelingsledenvergadering

afdelingsvergadering vrijdag 2 maart 2018,
de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

 

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 27 oktober 2017
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2017
 6. Financieel verslag penningmeester 2017*
 7. Verslag kascontrole commissie Regio C
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2018*
 10. Benoeming kascontrole commissie 2018
 11. Voorstellen Afdelingsbestuur
 12. Voorstellen verenigingen
 13. Vaststellen Kampioenschappen 2018
 14. Bestuursverkiezing
 15. NPO vergadering 10 maart 2018
 16. Bestuursmededelingen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 25-02-2018 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

de stukken van de NPO vergadering zijn te downloaden van de NPO site. www.npoveenendaal.nl