Dagelijks archief: 6 april 2017

Geachte leden,

Het besluit geen invliegduiven meer toe te staan tijdens de laatstgehouden NPO ledenraad brengt de gemoederen in beweging. De aanhoudende problemen met de vogelgriep en de aangekondigde (strenge) gerichte controles aan de grens en in België geven nog meer onrust. Temeer daar u tegenstrijdige informatie krijgt. Ook van collega afdelingen ontvangt u informatie die niet overeenkomt met de standpunten van het Afdeling 7 Midden Nederland bestuur.

Jongstleden donderdag 30 maart, hebben wij overleg gevoerd met een delegatie namens 4 beoogde inkorfcentra voor de extra opleervluchten met de door ons aangeschafte container. Dit betreft PV de Woudvliegers uit Putten, PV Soest, De Groene Olijftak IJsselstein en PV de Maasbode uit Velddriel.

Het bestuur heeft hierbij haar standpunten benoemd te weten:

  • Wij respecteren besluiten genomen tijdens de NPO Ledenraad
  • Wij respecteren de eis tot registratie van en controle op de verplichte enting tegen PMV van onze duiven.

Het niet respecteren van besluiten van de NPO Ledenraad kan gevolgen hebben voor het bestuur in de vorm van een geschil met het NPO Bestuur en mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen op basis van Artikel 13 van de NPO Statuten:

Artikel 13 Statuten NPO

Leden NPO zijn verplicht:

1. De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de N.P.O na te leven;

2. de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het Tuchtreglement dopingzaken;

3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;

4. een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen PMV onderzoekt bestuur NPO op voorspraak van het overleg van 30 maart de mogelijkheid een Database aan te leggen die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middel Smart Phone, tablet of computer geraadpleegd worden. Het afdelingsbestuur neemt geen risico inzake het vervoer van niet gecontroleerde duiven. De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen. Hoe andere afdelingen hiermee omgaan vinden wij niet relevant. Het gaat erom waar wij, dus alle betrokkenen bij het vervoer en lossen van duiven, verantwoording voor willen en kunnen dragen.

Het is bijvoorbeeld voor de genoemde centra een onmogelijke opgave alle duiven die op zaterdag middag worden ingemand te registreren. In welke vorm dan ook. Wij komen in overleg met de inkorfcentra op zo kort mogelijke termijn met meer informatie over de extra opleervluchten en de wijze van controle en registratie. Uitgangspunt hierbij is dat dit een minimale belasting mag zijn voor de centra. Problematisch vinden wij de werving door andere afdelingen voor het ophalen van trainingsduiven binnen ons werkgebied. Wij willen (laten) toetsen of dit in overeenstemming is met de regelgeving daaromtrent.

De NPO voert al weken zeer intensief overleg over de voorwaarden die de KBDB stelt aan lossingen van Nederlandse duiven in België, extra losplaatsen en het ophalen van duiven in Nederland door Belgische vervoerders. De basis van dit overleg vormt een publicatie die zowel door de KBDB als de NPO goedgekeurd en wellicht nog belangrijker nageleefd dient te worden. Ons standpunt over naleving heeft u al kunnen lezen. Wij verwachten dat de publicatie veel vragen zal beantwoorden die u en wij over de genoemde problematiek hebben.

Bestuur afdeling 7