Maandelijks archief: april 2017

Uitslagen

Geachte dames en heren,

De uitslagen voor onze afdelings kampioenschappen met de kampioensduiven krijgt iedere vereniging via Compuclub beschikbaar gesteld als PDF.
Bevoegde verenigingsfunctionarissen kunnen deze uitslagen met de kampioensduiven downloaden via het onderdeel op de Compuclub site waar men de afrekeningen ophaalt.
De papieren uitslagen zoals deze iedere week gemaakt worden zijn de totale uitslagen met alle duiven.
Wij verzoeken de functionarissen de uitslagen via email en indien gewenst middels print te verspreiden. Het lijkt ons gerechtvaardigd dat een vereniging voor het printen van de uitslagen de kosten hiervan in rekening brengt aan de betreffende ontvangers.

De fouten met splijtleden zijn inmiddels opgelost.

Nog even ter verduidelijking. De papieren uitslagen en de uitslagen zoals door iedereen in te zien op het open gedeelte van Compuclub zijn de uitslagen met alle duiven. Echter de kampioenschappen die hier opstaan zijn de kampioenschappen behaald door de kampioensduiven. Er is dus maar 1 stand kampioenschappen.

 

Het bestuur.

Pasen

I.v.m. Pasen kunnen de lege manden op dinsdag worden opgehaald.

Voor regio A in Nijkerk vanaf 8 tot 10 uur en in Soest van 8 tot 11 uur.

Regio B1 volgens teletekst Utrecht/Gerrit Slotboom

Regio B2 Meerkerk dinsdag tussen 19.00-19.30

Regio C ??

 

Ook willen wij u er nogmaals op wijzen dat de tijden zoals vermeld in het vervoersschema de vertrektijden zijn. Zorg dus dat u op tijd aanwezig bent zeker als er ook nog over/bijgeladen moet worden.
In het eerdere schema stond een klein foutje met een datum. Download hier de juiste versie Laadschema Afdeling 7 Midden Nederland 2017-2

Verder wensen wij u natuurlijk een fijn Pasen en een mooie vlucht.

 

 

V15

Aankomend weekend de eerste officiële vlucht. Zoals u de laatste jaren gewend ben starten we dan ook met de speciale jaarling competitie.

Hiervoor kunt u via uw verenging 1 jaarling opgeven. Zie het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2017 of als pdf Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2017

 

Download hier de vrachtprijzen voor 2017. TARIEVENVERV2017

GPS 2021

GPS2021 is de koers die NPO inzet om haar doelstelling ‘een aantrekkelijke sport voor vele actieve beoefenaars’ te bereiken.
GPS2021 brengt de NPO en haar leden stap-voor-stap naar de spreekwoordelijke stip op de horizon.

In alle afdelingen zijn er bijeenkomsten waar deze plannen worden toegelicht.
Donderdag 13 april staat deze voor afdeling 7 gepland.

Locatie: PV de Groene Olijftak
Heemradenlaan 11
3403 NK IJsselstein
Tijd: 20.00 uur

Geachte leden,

Het besluit geen invliegduiven meer toe te staan tijdens de laatstgehouden NPO ledenraad brengt de gemoederen in beweging. De aanhoudende problemen met de vogelgriep en de aangekondigde (strenge) gerichte controles aan de grens en in België geven nog meer onrust. Temeer daar u tegenstrijdige informatie krijgt. Ook van collega afdelingen ontvangt u informatie die niet overeenkomt met de standpunten van het Afdeling 7 Midden Nederland bestuur.

Jongstleden donderdag 30 maart, hebben wij overleg gevoerd met een delegatie namens 4 beoogde inkorfcentra voor de extra opleervluchten met de door ons aangeschafte container. Dit betreft PV de Woudvliegers uit Putten, PV Soest, De Groene Olijftak IJsselstein en PV de Maasbode uit Velddriel.

Het bestuur heeft hierbij haar standpunten benoemd te weten:

  • Wij respecteren besluiten genomen tijdens de NPO Ledenraad
  • Wij respecteren de eis tot registratie van en controle op de verplichte enting tegen PMV van onze duiven.

Het niet respecteren van besluiten van de NPO Ledenraad kan gevolgen hebben voor het bestuur in de vorm van een geschil met het NPO Bestuur en mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen op basis van Artikel 13 van de NPO Statuten:

Artikel 13 Statuten NPO

Leden NPO zijn verplicht:

1. De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de N.P.O na te leven;

2. de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het Tuchtreglement dopingzaken;

3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;

4. een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen PMV onderzoekt bestuur NPO op voorspraak van het overleg van 30 maart de mogelijkheid een Database aan te leggen die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middel Smart Phone, tablet of computer geraadpleegd worden. Het afdelingsbestuur neemt geen risico inzake het vervoer van niet gecontroleerde duiven. De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen. Hoe andere afdelingen hiermee omgaan vinden wij niet relevant. Het gaat erom waar wij, dus alle betrokkenen bij het vervoer en lossen van duiven, verantwoording voor willen en kunnen dragen.

Het is bijvoorbeeld voor de genoemde centra een onmogelijke opgave alle duiven die op zaterdag middag worden ingemand te registreren. In welke vorm dan ook. Wij komen in overleg met de inkorfcentra op zo kort mogelijke termijn met meer informatie over de extra opleervluchten en de wijze van controle en registratie. Uitgangspunt hierbij is dat dit een minimale belasting mag zijn voor de centra. Problematisch vinden wij de werving door andere afdelingen voor het ophalen van trainingsduiven binnen ons werkgebied. Wij willen (laten) toetsen of dit in overeenstemming is met de regelgeving daaromtrent.

De NPO voert al weken zeer intensief overleg over de voorwaarden die de KBDB stelt aan lossingen van Nederlandse duiven in België, extra losplaatsen en het ophalen van duiven in Nederland door Belgische vervoerders. De basis van dit overleg vormt een publicatie die zowel door de KBDB als de NPO goedgekeurd en wellicht nog belangrijker nageleefd dient te worden. Ons standpunt over naleving heeft u al kunnen lezen. Wij verwachten dat de publicatie veel vragen zal beantwoorden die u en wij over de genoemde problematiek hebben.

Bestuur afdeling 7

Start seizoen 2

Zoals eerder al aangegeven zouden we nog aanvullende instructies geven voor de start van het seizoen. Deze zijn hieronder te downloaden. Test deze week ook alvast de kampioensduiven als u daar straks gebruik van wil maken.

Instructies 2 afdeling 7 2017

Download ook van de site van Compuclub de aangepaste programma’s Winver en Autokon.

In de beide programma’s stonden nog wat kleine fouten met de aantal duiven en 1 inkorf datum was niet juist.
Download hier de aangepaste versies:

Vliegprogramma 2017 regio A d.d. 31-03-2017-2

Vliegprogramma 2017 regio B en C d.d. 31-03-2017-2