admin

Toelichting interne problematiek

Nadere toelichting op de publicatie d.d. 6-7-17 van Ronald Veenendaal:

Het vliegseizoen 2017 zijn we met enthousiasme begonnen. Commissies, vrijwilligers en bestuur stonden klaar om hun werkzaamheden te verrichten.
Tot op heden heeft het vliegseizoen, helaas, een aantal problemen gegeven m.b.t. de thuiskomst van de duiven.

Maar niet alleen daar, maar ook in de “organisatie” werden we geconfronteerd met onderlinge problemen en discussies.
Tot voor circa 2 weken zijn die discussies in de minne geschikt.
Echter de laatste weken escaleerde e.e.a. wederom.
Met als gevolg dat mensen uit de commissies, maar ook uit het bestuur, de pijp aan Maarten wilden geven.
In een ultieme poging om de zaken gaande te houden, is vanuit het bestuur toch nog verder gesproken met betrokkenen.
Dit heeft geresulteerd in de afspraak om met ELKAAR het seizoen af te maken.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat het bestuur heeft toegezegd om na het seizoen alles m.b.t. de vervoers- en lossingscommies (maar ook het bestuur) VOLLEDIG op de schop te nemen.
Tevens is afgesproken, dat de contacten met de betrokken commissies UITSLUITEND zullen lopen via Constance Zondag en Cees Galjé.

Rest nog, helaas, één opmerking.
Via de sociale media (Facebook) worden allerlei verwensingen e.d. geuit.
Ieder is vrij om zijn mening over de gang van zaken te geven. Maar doe dat dan wel op een fatsoenlijke manier.
Het uiten van bedreigingen noem ik een GROF schandaal!!!!
Hier zal tegen opgetreden worden. Er zal aangifte moeten worden gedaan, zoals wij in onze ledenvergadering hebben afgesproken.

Ik wens U een PLEZIERIG (en succesvol) vliegseizoen!

Cees Galjé

Interne problematiek

De aaneenschakeling van problemen de afgelopen weken hebben ook zijn weerslag gehad op zowel het bestuur als onze commissies. Hoewel dit heeft geleid tot verhitte discussies kunnen wij u mededelen dat we dit seizoen met z’n allen af zullen maken. Een verdere toelichting zal later dit weekend op de site worden geplaatst.

Mededeling ten aanzien van de losplaats ‘Vuren’

Zoals de liefhebbers van regio A wellicht al vernomen hebben mag er niet meer gelost worden vanuit Vuren. De eigenaar van het terrein staat dit, hoe spijtig hij dit ook vindt voor de liefhebbers, niet meer toe.
De reden dat hij tot dit besluit is gekomen komt voort uit het feit dat het terrein de afgelopen periode verschillende keren smerig is achtergelaten na afloop van een lossing. Dit had tot gevolg dat de eigenaar de rotzooi vervolgens zelf kon (laten) opruimen.
Wij hebben de voorzitter van het NPO op de hoogte gebracht van deze problematische situatie en hem verzocht om in contact te treden met de uiterst correcte eigenaar van het terrein. Verder hopen wij natuurlijk dat de ‘vervuilers’ worden aangesproken op hun ontoelaatbare handelen.

Pont St Maxence 25 duiven in de mand

Aangezien er, als gevolg van de weersomstandigheden voorspelt voor zaterdag, een grote kans is dat de duiven een extra dag blijven overstaan is er besloten om het aantal duiven in de mand van 28 naar 25 terug te brengen.

Is uw duif opgevangen in Denemarken of Noorwegen?

Liefhebbers waarvan een duif is opgevangen in Denemarken of Noorwegen willen wij wijzen op het volgende bericht van Duivendirect:

In Denemarken en Noorwegen schijnen veel duiven te verblijven afkomstig van de afgelopen vluchten. Ik ken enkele eigenaren maar nog veel meer niet.
Samen met MC Hansen zijn we aan het inventariseren welke duiven het betreft. Zij verzamelen deze duiven van de opvangers in Denemarken. Op dit moment hebben we nog geen duidelijk beeld welke duiven precies zijn opgevangen
Asap zal ik een lijst met nummers publiceren op diverse social media en tevens aanmelden bij het NPO zodat de eigenaren hiervan bericht krijgen.
Momenteel staat het transport van- en naar Denemarken even stil omdat het veiling seizoen is afgelopen, maar om deze duiven terug te krijgen in ben ik best genegen om naar Denemarken te rijden.
Ik heb nog geen kennis van de prijs voor dit transport, domweg omdat ik niet weet hoeveel duiven het gaat omvatten. Maar zeker is.. des te meer duiven.. des te lager de prijs.
Hou het in de gaten of meld een in Denemarken opgevangen duif middels het bekende emailadres wat op onze site vermeld staat! ( www.duivendirect.nl)

Geachte leden,

De publicatie op onze site inzake de door ons gehouden en helaas slecht verlopen opleervluchten is voor een aantal mensen aanleiding om via Social Media de aanval te openen op enkele mensen uit ons team.
Al eerder verklaarde ik dat NIEMAND binnen onze groep een besluit neemt op basis van financiën. Alles wat wij doen gebeurt met liefde voor de duiven. Als er zaken niet gaan zoals wij gehoopt hebben dan vinden wij dat zeer betreurenswaardig en trekken ons dat ook dubbel aan.
NOOIT zullen wij besluiten nemen waarvan wij verwachten dat die niet goed uit zullen pakken voor de duiven. Wel is het zo dat er aan iedere lossing, ook met stralend mooi weer, risico´s kleven. Die inventariseren wij dus ook en handelen daar naar.
 
Eén en ander is aanleiding voor een aantal mensen om halve en hele onwaarheden te plaatsen op de Social Media. De meeste van hen weten beter en enkelen zouden beter moeten weten en een heel enkele…. ja (zucht)
 
Ik spreek hier namens mijzelf, maar ook zeker namens alle werkers die de vluchten met duiven mogelijk maken: Wij steken de tijd die wij kwijt zijn ook graag in het verzorgen en omgaan met onze duiven. Enkelen onder ons presteren op Nationaal en Internationaal niveau. Velen van ons hebben tientallen jaren ervaring met verzorgen, vervoeren of lossen van duiven en/ of  bestuurlijke ervaring.
Ik sta open voor kritiek, mits geuit volgens de regels van fatsoen. U krijgt daar ook persoonlijk of middels een publicatie als er meer vragen of opmerkingen over zijn een antwoord op.
Op de man gespeelde onwaarheden over onder andere beschimmeld voer, terwijl onze duiven op de vluchten en africhtingen nog helemaal geen voer hebben gekregen, zijn volkomen naast de waarheid en dienen alleen maar tot het beschadigen van personen.
 
Voor een ieder die meent het (veel) beter te kunnen dan ondergetekende of anderen ruimen wij graag plaats in. Ik zit hier zeker niet voor mij zelf en weet dat dat voor onze hele team geldt.
 
Kort en goed: Heeft u op- of aanmerkingen. Kom er mee naar ons. Met ongefundeerde aanvallen op de mensen uit ons team kunnen wij niets. Het draagt in ieder geval niet bij aan de inzet die wij in deze periode graag vele uren per week voor u doen en ontneemt mij in ieder geval iedere zin om er nog tijd in te stoppen.
 
Nu zullen er wel weer mensen zijn die dat gaan uitleggen als weglopen. Dat doen wij zeker niet. Tijdens onze ledenvergaderingen leggen wij verantwoording af voor ons handelen. Zo is het binnen onze afdeling georganiseerd. Indien u daar verandering in wenst aan te brengen dan staat de deur naar een bijzondere ledenvergadering wagenwijd voor u open!
 
Bij het accepteren van deze functie in februari 2015 heb ik aangegeven dat voor maximaal 2 jaar te zullen doen. Gelet op het proces waar wij nu in zitten zou dat niet goed getimed zijn. Nog belangrijker vind ik dat de contacten die ik met het bestuur en alle leden en werkers binnen onze afdeling heb altijd bijzonder prettig zijn. Op basis van vertrouwen werken aan onze mooie hobby. Ondanks mijn beperkingen is dat de motivatie en stimulans om ermee door te kunnen en mogen gaan.
 
Tot slot benadruk ik dat ik dit niet heb overlegd met mijn mede bestuursleden en commissie leden.
 
J.J. van der Veer (voorzitter Afd. 7 Midden Nederland)

Africhtingen

Tot onze spijt is gebleken dat de africhtingen van zondag 30 april en zondag 7 mei jongstleden hebben geleid tot verliezen van duiven. Wij hebben deze africhtingen georganiseerd naar aanleiding van het besluit op de NPO ledenvergadering om geen invliegduiven meer toe te staan op wedvluchten.
Ons doel is de duiven in zo groot mogelijke aantallen voor te bereiden op de wedvluchten waar de liefhebbers ze graag in concours willen zetten. Geruchten dat wij de africhtingen organiseren om er extra aan te verdienen zijn ongegrond. Wel hebben wij belang bij een goede thuiskomst van de duiven doordat deze dan ingezet kunnen worden op de afdelingsconcoursen en daarmee de basis zijn voor een competitie met een zo groot mogelijke deelname. Daarmee hopen wij bij te dragen aan het plezier in de duivensport.

Het afdelings vliegprogramma is naar onze mening in zijn huidige opzet een prima manier om de duiven op te leiden voor de fondvluchten. Onder andere om tegemoet te komen aan de liefhebbers die opzien tegen de handelingen voor het in concours zetten van de duiven maar ook voor de liefhebbers die door werk of roofvogelproblematiek pas later hun duiven los kunnen laten kunnen de africhtingen uitkomst bieden.

De duiven worden vervoerd en verzorgd door de heer Van Geffen sr. die meer dan 40 jaar duiven vervoerd en onder andere voor de NPO diverse malen hoofdverantwoordelijke is geweest voor de lossingen van de Nationale Derby en de marathon vluchten vanuit Bergerac in Sector 3. Gelet op de aantallen duiven van ruim duizend en meer dan 1.500 is het niet noodzakelijk om een extra convoyeur mee te laten rijden. Niet onvermeld mag zijn dat de duiven alleen van water worden voorzien. Vooraf hebben wij aangegeven dat van overstaan naar maandag geen sprake kan zijn. De heer Doppenberg begeleidt de lossing van de duiven op zondag. Daarvoor hanteert hij dezelfde richtlijnen als onze afdelings lossingscommissie en maakt ook gebruik van de kennis en kunde van het IWB.

Ten aanzien van de lossing van 30 april zijn mensen van mening dat het tijdstip van lossing om 8 uur in de morgen te vroeg was. Zover wij kunnen nagaan is het verloop van deze lossing niet beter of slechter dan van gelijktijdige lossingen op andere plaatsen of op een later tijdstip. Wel zal de afstand, grootte van de groep duiven en wellicht in een aantal gevallen onervarenheid een rol spelen in de thuiskomsten.

Ten aanzien van de lossing op 7 mei. Om 11 uur gaf het IWB een positief lossingsadvies met nog verbeterende omstandigheden. Om 12 uur waren de condities op de losplaats dan ook ruim voldoende om duiven te lossen, dat wil zeggen gebroken bewolking, ZW wind 12 graden Celsius en met 9 kilometer voldoende zicht. Tijdens de thuisreis werden de condities voor de duiven nog beter naar het oordeel van de heer Van Geffen sr.

Dat veel duiven later of nog niet thuis zijn gekomen betreuren wij ten zeerste. Ons doel is juist om zo veel mogelijk duiven op te leiden voor deelname aan de wedvluchten. Daar is iedereen bij gebaat. Financiën spelen geen rol bij het nemen van een besluit tot lossing. Niet op onze wedvluchten, maar ook zeker NIET tijdens onze africhtingen.

 

Het bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland.

Hoe denken de politieke partijen over onze mooie hobby

Zoals gisteren tijdens de afdelingsvergadering door onze voorzitter al aangegeven mogen wij volgende week weer stemmen. Voor sommigen van u is deze keuze wellicht een duidelijke zaak, maar voor anderen is dit niet het geval. Ze stemmen wellicht uit gewoonte op een partij of misschien wel helemaal niet.
Uiteraard zijn de partijpunten op het gebied van veiligheid, sociale zaken, werkgelegenheid etc. van groot belang.
Maar heeft u er wel eens aan gedacht wat de standpunten zijn van de politieke partijen ten aanzien van de dierhouderij en dan in het bijzonder uw en onze hobby?
Wij willen u dan ook wijzen op bijgevoegd pdf-bestand waarin de standpunten van de verschillende partijen ten aanzien van de hobbydierhouderij terug te vinden zijn!

Stemwijzer

Overlijden Hans van Dijk

Geachte leden,

Vrijdagmorgen 17 februari ontvingen wij het trieste bericht dat Hans van Dijk uit Soest zeer onverwacht was overleden op donderdag 16 februari 2017.

Naast zijn gezin en werk waren postduiven zijn passie. Een scherp oog voor detail en wars van onrecht. Vanaf zeer jonge leeftijd was Hans een actieve, betrokken en zeer kundige bestuurder.

Aan de opsomming, die zeker niet volledig is, kunt u zien dat alle geledingen van onze duivensport van zijn kennis hebben mogen profiteren.

• Voorzitter Afdeling 7 Midden Nederland
• Raad van Advies Afd. 7 Midden Nederland
• Voorzitter en Secretaris Afdeling M
• Secretaris NABvP
• Voorzitter samenspel Eemland
• Voorzitter PV de Zwaluw, Soest
• 2e Voorzitter PV Soest 

Pas in 2016 heeft hij vol goede moed de functie van Secretaris van de NPO aanvaard met als doel onze sport een toekomst te bieden. De eerste aanzetten zijn gedaan en zijn visie is in de plannen verwerkt. Wat zullen wij Hans missen.

Namens Bestuur en leden van Afdeling 7 Midden Nederland wensen wij zijn echtgenote Ria, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar zijn heel veel sterkte toe.

Wat zullen wij je missen Hans!

GPS2021 – Koers naar de toekomstbestendige duivensport

Woensdagavond heeft er een bijeenkomst georganiseerd door de NPO plaatsgevonden. Tijdens deze speciaal voor de afdelingsbesturen georganiseerde bijeenkomst heeft het bestuur NPO haar toekomstvisie alsmede de eerste noodzakelijke stappen die nodig zijn om deze te realiseren gepresenteerd.
Hoewel er nog veel moet gebeuren staan wij als bestuur afdeling 7 positief tegenover de voorgestelde koers. Uiteraard is het van belang dat niet alleen wij, maar vooral u zich hierin kunt vinden. Daarom zal het bestuur NPO op korte termijn starten met informatiebijeenkomsten door het land. Tevens zal er een website gelanceerd worden waar u de vorderingen ten aanzien van de koers naar de toekomstbestendige duivensport kunt volgen. Wij kunnen ons voorstellen dat onze leden uit afdeling 7 vragen en opmerkingen hebben. Deze horen wij, evenals het NPO bestuur, graag om gezamenlijk tot de beste invulling te komen.
Doelstelling is ledenbehoud en in de toekomst weer ledengroei te realiseren dat kan in gezamenlijkheid. Laat u stem horen!
Tevens willen wij u verwijzen naar het komende ‘Spoor der kampioenen’ en de nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ waarin uitgebreid zal worden ingegaan op zowel de toekomstvisie alsmede de stappen die noodzakelijk zijn om te komen tot een toekomstbestendige duivensport.