admin

Lossingscommissie

 

Eerder heeft de lossingscommissie een bericht geplaatst onder de lossingsberichten. In het kader van transparantie plaatsen wij hem nu dus hier op onze Home Page.

Bericht Lossingscommissie:

In teveel zaken verschillen wij van mening met het bestuur van afdeling 7, dat heeft ons doen besluiten om per direct met de LC te stoppen.

Met vriendelijke groet,
Johan den Hartog en Piet Verbree.

Wij betreuren dit genomen besluit, maar respecteren het natuurlijk wel.

 

Geachte leden,

De publicatie op onze site inzake de door ons gehouden en helaas slecht verlopen opleervluchten is voor een aantal mensen aanleiding om via Social Media de aanval te openen op enkele mensen uit ons team.
Al eerder verklaarde ik dat NIEMAND binnen onze groep een besluit neemt op basis van financiën. Alles wat wij doen gebeurt met liefde voor de duiven. Als er zaken niet gaan zoals wij gehoopt hebben dan vinden wij dat zeer betreurenswaardig en trekken ons dat ook dubbel aan.
NOOIT zullen wij besluiten nemen waarvan wij verwachten dat die niet goed uit zullen pakken voor de duiven. Wel is het zo dat er aan iedere lossing, ook met stralend mooi weer, risico´s kleven. Die inventariseren wij dus ook en handelen daar naar.
 
Eén en ander is aanleiding voor een aantal mensen om halve en hele onwaarheden te plaatsen op de Social Media. De meeste van hen weten beter en enkelen zouden beter moeten weten en een heel enkele…. ja (zucht)
 
Ik spreek hier namens mijzelf, maar ook zeker namens alle werkers die de vluchten met duiven mogelijk maken: Wij steken de tijd die wij kwijt zijn ook graag in het verzorgen en omgaan met onze duiven. Enkelen onder ons presteren op Nationaal en Internationaal niveau. Velen van ons hebben tientallen jaren ervaring met verzorgen, vervoeren of lossen van duiven en/ of  bestuurlijke ervaring.
Ik sta open voor kritiek, mits geuit volgens de regels van fatsoen. U krijgt daar ook persoonlijk of middels een publicatie als er meer vragen of opmerkingen over zijn een antwoord op.
Op de man gespeelde onwaarheden over onder andere beschimmeld voer, terwijl onze duiven op de vluchten en africhtingen nog helemaal geen voer hebben gekregen, zijn volkomen naast de waarheid en dienen alleen maar tot het beschadigen van personen.
 
Voor een ieder die meent het (veel) beter te kunnen dan ondergetekende of anderen ruimen wij graag plaats in. Ik zit hier zeker niet voor mij zelf en weet dat dat voor onze hele team geldt.
 
Kort en goed: Heeft u op- of aanmerkingen. Kom er mee naar ons. Met ongefundeerde aanvallen op de mensen uit ons team kunnen wij niets. Het draagt in ieder geval niet bij aan de inzet die wij in deze periode graag vele uren per week voor u doen en ontneemt mij in ieder geval iedere zin om er nog tijd in te stoppen.
 
Nu zullen er wel weer mensen zijn die dat gaan uitleggen als weglopen. Dat doen wij zeker niet. Tijdens onze ledenvergaderingen leggen wij verantwoording af voor ons handelen. Zo is het binnen onze afdeling georganiseerd. Indien u daar verandering in wenst aan te brengen dan staat de deur naar een bijzondere ledenvergadering wagenwijd voor u open!
 
Bij het accepteren van deze functie in februari 2015 heb ik aangegeven dat voor maximaal 2 jaar te zullen doen. Gelet op het proces waar wij nu in zitten zou dat niet goed getimed zijn. Nog belangrijker vind ik dat de contacten die ik met het bestuur en alle leden en werkers binnen onze afdeling heb altijd bijzonder prettig zijn. Op basis van vertrouwen werken aan onze mooie hobby. Ondanks mijn beperkingen is dat de motivatie en stimulans om ermee door te kunnen en mogen gaan.
 
Tot slot benadruk ik dat ik dit niet heb overlegd met mijn mede bestuursleden en commissie leden.
 
J.J. van der Veer (voorzitter Afd. 7 Midden Nederland)

Africhtingen

Tot onze spijt is gebleken dat de africhtingen van zondag 30 april en zondag 7 mei jongstleden hebben geleid tot verliezen van duiven. Wij hebben deze africhtingen georganiseerd naar aanleiding van het besluit op de NPO ledenvergadering om geen invliegduiven meer toe te staan op wedvluchten.
Ons doel is de duiven in zo groot mogelijke aantallen voor te bereiden op de wedvluchten waar de liefhebbers ze graag in concours willen zetten. Geruchten dat wij de africhtingen organiseren om er extra aan te verdienen zijn ongegrond. Wel hebben wij belang bij een goede thuiskomst van de duiven doordat deze dan ingezet kunnen worden op de afdelingsconcoursen en daarmee de basis zijn voor een competitie met een zo groot mogelijke deelname. Daarmee hopen wij bij te dragen aan het plezier in de duivensport.

Het afdelings vliegprogramma is naar onze mening in zijn huidige opzet een prima manier om de duiven op te leiden voor de fondvluchten. Onder andere om tegemoet te komen aan de liefhebbers die opzien tegen de handelingen voor het in concours zetten van de duiven maar ook voor de liefhebbers die door werk of roofvogelproblematiek pas later hun duiven los kunnen laten kunnen de africhtingen uitkomst bieden.

De duiven worden vervoerd en verzorgd door de heer Van Geffen sr. die meer dan 40 jaar duiven vervoerd en onder andere voor de NPO diverse malen hoofdverantwoordelijke is geweest voor de lossingen van de Nationale Derby en de marathon vluchten vanuit Bergerac in Sector 3. Gelet op de aantallen duiven van ruim duizend en meer dan 1.500 is het niet noodzakelijk om een extra convoyeur mee te laten rijden. Niet onvermeld mag zijn dat de duiven alleen van water worden voorzien. Vooraf hebben wij aangegeven dat van overstaan naar maandag geen sprake kan zijn. De heer Doppenberg begeleidt de lossing van de duiven op zondag. Daarvoor hanteert hij dezelfde richtlijnen als onze afdelings lossingscommissie en maakt ook gebruik van de kennis en kunde van het IWB.

Ten aanzien van de lossing van 30 april zijn mensen van mening dat het tijdstip van lossing om 8 uur in de morgen te vroeg was. Zover wij kunnen nagaan is het verloop van deze lossing niet beter of slechter dan van gelijktijdige lossingen op andere plaatsen of op een later tijdstip. Wel zal de afstand, grootte van de groep duiven en wellicht in een aantal gevallen onervarenheid een rol spelen in de thuiskomsten.

Ten aanzien van de lossing op 7 mei. Om 11 uur gaf het IWB een positief lossingsadvies met nog verbeterende omstandigheden. Om 12 uur waren de condities op de losplaats dan ook ruim voldoende om duiven te lossen, dat wil zeggen gebroken bewolking, ZW wind 12 graden Celsius en met 9 kilometer voldoende zicht. Tijdens de thuisreis werden de condities voor de duiven nog beter naar het oordeel van de heer Van Geffen sr.

Dat veel duiven later of nog niet thuis zijn gekomen betreuren wij ten zeerste. Ons doel is juist om zo veel mogelijk duiven op te leiden voor deelname aan de wedvluchten. Daar is iedereen bij gebaat. Financiën spelen geen rol bij het nemen van een besluit tot lossing. Niet op onze wedvluchten, maar ook zeker NIET tijdens onze africhtingen.

 

Het bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland.

Restmanden

Jongstleden donderdag is tijdens het beladen van de container voor Issoudun geconstateerd dat niet alle verenigingen zich houden aan de eis om bij restmanden aan de voor- en achterzijde een oranje label te bevestigen waarop het aantal duiven staat vermeld.

Op de vluchten die op donderdag worden ingemand worden op de laatste laadplaats van de ophaalroute in Velddriel de restmanden, die al apart in de container zijn gezet, op tal gebracht waardoor de duiven aan weerszijden en in alle rijen evenwichtig worden verdeel om zoveel als mogelijk gelijke omstandigheden te creëren voor alle deelnemers. Dat vergt inspanning en dat moeten we niet moeilijker maken dan het is, dus vriendelijk verzoek hier aan mee te werken. Hiermee voorkomen wij onnodig werk voor de laadploegen en worden onze duiven optimaal vervoerd.

 

Het Bestuur.

Complimenten

Namens het Afdelingsbestuur bedank ik langs deze weg alle betrokkenen die dit jaar onze duiven in staat hebben gesteld onder de best mogelijke omstandigheden de weg naar het hok te bereiken.
U kunt zich er vermoedelijk geen voorstelling van maken hoeveel tijd en energie daar in gaat zitten. Vanaf het begin van de week bereidt de lossingscommissie het advies met betrekking tot het aanstaande weekeinde voor.

Op woensdag avond komen de adviezen van het IWB binnen en wordt de vervoerscoördinator en de afgevaardigde van het bestuur in het overleg betrokken. Op de dag van de inkorving wordt het overleg bij de weersomstandigheden geïntensiveerd omdat onze vervoerders voor het middaguur op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele wijzigingen. De NPO en Compuclub moeten door de afgevaardigden van het bestuur worden geïnformeerd.

Onze vervoerscoördinator informeert waar nodig de correspondent ter plaatse en bereidt de route voor. Ook alle betrokkenen op de laadplaatsen doen hun uiterste best om alles goed te laten verlopen Jongstleden donderdag bijvoorbeeld hebben de mensen op de laadplaats in Velddriel de container naar Vierzon gelijkelijk verdeeld in het belang van onze duiven. Maar jongstleden vrijdag werd ik 20 minuten voor vertrek van de vrachtwagen door de Lossingscommissie dringend gevraagd om onze vervoers coördinator te vragen de bestemming wederom aan te passen. Dat gebeurde zonder commentaar. Alle voorbereiding weg en opnieuw beginnen!

Eenmaal onderweg rust de volledige verantwoording van onze duiven op de schouders van onze convoyeurs en de chauffeurs. Wij krijgen veel complimenten over de conditie van de terugkerende duiven waarmee gezegd dat de heren hun vrijwilligerswerk optimaal uitvoeren. Trots zijn wij als bestuur op deze mannen.

Alle wijzigingen tijdens de vluchtdagen worden vooraf met alle betrokkenen besproken, maar dan nog kan er noodzaak zijn om van dat schema af te wijken. Talloze telefoongesprekken worden gevoerd. Via WhatsApp wordt uitgebreid overlegd om te komen tot een goede lossing van onze duiven. De dag begint voor de lossingscommissie en de vervoerscoördinator op vluchtdagen om 6 uur in de ochtend en eindigt pas als de chauffeurs, convoyeurs en duiven gezond en wel weer thuis zijn. Uiteraard wordt er daarna direct geëvalueerd.

Terugkijkend op de afgelopen weken vraag ik mij wel eens af of iedereen die op ‘sociale media’ zijn ongenuanceerde mening spuit zich bovenstaande wel realiseert. Ook vraag ik mij af of wij wel zoveel van deze onmisbare vrijwilligers mogen vragen aan inzet en tijdsbeslag.

Als voorzitter maak ik een diepe buiging uit respect voor deze onmisbare werkers.

Baarn, 12 juni 2016

NIEUWE lossingscommissie.

Zoals bekend is er voor 2015 een nieuwe samenstelling van de lossingscommissie. Ook deze nieuwe leden  willen u- net als in de voorbije jaren – zo goed mogelijk gaan informeren over evt. belangrijke  ontwikkelingen rond het vervoer, maar u ook zo open als maar enigszins mogelijk is op de hoogte houden op de dag van lossing.

namens de cie,  wordt u allen al vast een succesvol vliegseizoen toegewenst

Brief aan de leden

Geachte leden,

De afgelopen 4 jaar hebben wij als team (bestuur, raad van advies en vervoerscommissie) bijzonder graag voor u klaar gestaan.

Een aantal zaken zijn goed geregeld:

          Vervoerstechnisch zijn we klaar voor de toekomst (zie het vervoersplan van begin 2014).

          Financieel zijn we behoorlijk op orde met een vermogen van meer dan € 200.000 op zo’n 1000 actieve leden.

          De informatievoorziening naar de leden is via onze website keurig geregeld. U ontvangt een uitgebreide weers- en lossingsinformatie in het vliegseizoen en een toelichting op alle genomen besluiten.

          Ervaren convoyeurs en commissieleden zorgen goed voor het welzijn van onze duiven.

          Als laatste, maar niet geheel onbelangrijk, weten we met elkaar op gepaste wijze onze kampioenen te huldigen.

Daarnaast zijn we met heel veel afdelingsmensen druk om ook op landelijk niveau onze bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen. We proberen mede richting te geven aan het door de NPO ingezette veranderingsproces.

Het is daarom zo jammer dat een aantal van u het onze mensen dit jaar zo onplezierig hebben gemaakt. De bedreigingen die geuit zijn aan de lossingscommissie zijn een schande voor onze duivensport. Ook onze vervoerders en convoyeurs moeten zich meermaals wapenen tegen figuren die menen duivenliefhebber te zijn.

Ik schaam me diep voor dit soort gedragingen en ben dan ook zeer teleurgesteld in deze afloop.

 Ik ben ook zeer teleurgesteld in het feit dat we als team niet in staat zijn gebleken om onze werkers te beschermen tegen dit soort uitspattingen van eigen afdeling 7 leden.

Om deze reden zal ik op korte termijn mijn functie neerleggen.

Erwin van Wijk

Voorzitter afdeling 7 Midden Nederland

Vervoers protocol

In het April 2013 is een start gemaakt  met het opstellen  van een vervoersprotocol.
Dit moet uiteindelijk resulteren in een Handboek vervoer Afdeling Midden Nederland.

Een commissie, bestaande uit  Aaldert van Amerongen, Hans Tap, Jaap Pouw,
Geurt Doppenberg ( lid NPO commissie vervoer en werkzaam in het Transport),
Chris Bambacht ( hoofd convoyeur) en Huib Bransen, houdt zich bezig  met het opstellen hiervan. Waar nodig zal er buiten deze commissie expertise gevraagd worden.

 

In dit document  wordt o.a. opgenomen regelementen Vervoer en Lossingen die in overeenstemming zijn met artikel 32 van de statuten N.P.O.

 • Vervoer door basisverenigingen
 • Vervoer door de afdeling
 • De duiven wagens
 • Convoyeur
 • Verzorging van de duiven
 • Voorbereiding van de lossing
 • Taken en bevoegdheden vervoercoördinator
 • Taken , en  verantwoordelijkheden hoofd convoyeur
 • Controles
 • Verzorging en maatregelen tijdens extreme omstandigheden.
 • Ect, ect,

 Het is belangrijk om alle procedures goed te laten uitvoeren en te documenteren. Ook  voor de diverse overheidsinstanties is dit noodzakelijk , hiermee krijgen we te maken  op weg naar en op de losplaats. We hopen eind februari 2014 het document afgerond te hebben.

Het  uiteindelijk doel  is het  verantwoord omgegaan  met het vervoer en de verzorging van onze duiven. Dit moet zo optimaal mogelijk  plaats vinden onder alle omstandigheden. 

Huib Bransen 

Vluchtevaluatie

Hierbij een overzicht van de meteorologisch omstandigheden voor en tijdens de vluchten op zaterdag 18 mei 2013. Mogelijk dat dit verslag een verklaring kan geven waarom de vluchten verlopen zijn zoals ze zijn verlopen. Het is geenszins de bedoeling, van de dit verslag, iemand te beschuldigen en/of mezelf ergens van vrij te pleiten. Het doel van dit schrijven is te achterhalen of er zaken zijn die we nog niet weten en waar we in de toekomst meer rekening meer moeten houden.

Opgesteld: 19 mei 2013 door Eric Chavanu, Meteoroloog.

lees hier het rapport VLUCHTEVALUATIE Zaterdag 18 Mei 2013

Kampioenschappen 2012

Ook in 2012 kunnen  leden van Afdeling 7 terug kijken op een fantastisch seizoen, op de diverse podiums van de duivensport staan onze leden hoog genoteerd.

 

Arie den Hartog uit Culemborg is zo’n liefhebber die  ons land vertegenwoordigde op de Olympiade in Nitra- Slowakije.
Met zijn 10-1426241 in de categorie Midfond.

Een droom prestatie op het hoogste pladform in ons duivenwereldje.

 

 

 

 

 

 

Anneke & Pierre Feas uit Baarn heeft met zijn 09-1006356 een prima duif in huis. Deze combinatie vertegenwoordigde ons land op de Olympiade met hun duif “Helena” 09-1006356 in de catogorie Vitesse.

 

 

Ook  onze Afdelingskampioenen kunnen terugkijken op een fantastisch jaar, in een eerder bericht op onze site spraken wij over de Fam. den Hartog die Keizer Generaal werden op de zowel Snelheid als Totaal en Thomas bij de Jeugd.
lees hier per. Onderdeel kampioenschap 2012

Overzicht van alle Kampioenschappen en gratis prijzen: Afd 7 2012