admin

info voorzitter

Geachte leden,

De afgelopen twee weken hebben er gesprekken met de twee kandidaten voor het voorzitterschap van afdeling 7 plaatsgevonden, dit na de uitgestelde verkiezing van 2 november.

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de heer Bransen te kennen gegeven zijn kandidatuur definitief in te trekken.

Daarnaast heeft de heer Vink te kennen gegeven dat hij meer gedijt in een andere rol dan die van voorzitter.

Dit betekent logischerwijs dat wij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter opnieuw moeten starten en u de mogelijkheid heeft om uzelf als kandidaat aan te melden.

Uiteraard hebben wij als bestuur ook nagedacht over de wijze waarop we de afdeling op de juiste manier kunnen begeleiden richting GPS2021 zonder hiermee onze identiteit te verliezen en zijn van mening dat de heer Harold Arrisse binnen deze context een geschikte voorzitter zou zijn.

Wij dragen de heer Arrisse dan ook voor als kandidaat-voorzitter.  

U kunt u opgeven als tegenkandidaat voor bovengenoemde functie t/m 14 december 2018.

Ook zullen we op korte termijn contact zoeken met de verschillende personen die zich hebben aangemeld voor een commissie. De eerdere overlegronde is dan zeker ook niet voor niets geweest. Uiterlijk 23 december zullen wij dan aangeven hoe de verdere procedure gaat lopen.

Zoals tijdens de vergadering besproken zal de heer v.d. Veer aanblijven als voorzitter tot de nieuwe voorzitter is gekozen.

Bestuur afdeling 7

Voorzitter

Het nieuwe bestuur heeft afgelopen week een eerste overleg gehad en dit is naar tevredenheid verlopen.

Aankomende week/weken richten we ons op de gesprekken met de kandidaten voorzitter en het is de bedoeling dat we daarna in gesprek gaan met de mensen die zich hebben opgegeven voor een commissie en de mensen die hier al zitting in hebben.

Als er nieuws is betreffende de kandidaten en het proces om een voorzitter te kiezen zullen wij u dat hier gelijk melden.

Peronne wordt Rekkem

Geachte leden,

Zoals u heeft kunnen lezen mochten wij van de lokale autoriteiten niet over blijven staan op de losplaats Peronne.

Vorige week vrijdag hadden wij nog het geluk dat de correspondent in La Ferté St. Aubin ook bevoegdheid had voor Orléans en hij via het bureau van de Franse Bond ons toestemming kon verlenen om daar te mogen lossen.

Het is ons vandaag, zaterdag 2 juni, niet gelukt om de Franse Bond te bereiken voor het verkrijgen van toestemming c.q. een vergunning om op een andere plaats in Frankrijk te mogen lossen. Wij nemen niet het risico om zonder vergunning te lossen omdat zo’n actie onze toekomstige toestemming om in Frankrijk te mogen lossen in gevaar kan brengen. Het belangrijkste is dan toch om met de benodigde toestemmingen een wedvlucht op vitesse afstand te organiseren. Geen opzet en met het oog op de liefhebbers op de kortste afstanden ongewenst, maar een bijkomstigheid is dat duiven die nu in de mand zitten en donderdag 7 juni weer ingemand zullen worden op Blois minder hersteltijd nodig zullen hebben.

Wij hebben van de KBDB toestemming gekregen om in Rekkem te lossen. Helaas veel dichterbij dan Peronne maar met het oog op tijdige verzorging van de duiven in de manden het enige en in onze ogen best mogelijke alternatief.

Op het moment van schrijven, zaterdagmiddag 15.45 uur, verbetert het weer wel in het Noorden van onze afdeling, maar is het nog steeds niet goed genoeg om de duiven een goede thuiskomst te garanderen. Wij hopen dat het morgen veel beter zal zijn en wensen u veel succes.

Het bestuur.

Bestuursmededeling

Geachte leden,

Naar aanleiding van de ophef aangaande ons vervoer van de duiven zijn de resterende 4 bestuursleden en de vervoerscoördinator gisteravond, 31 mei 2018, in Baarn bijeen geweest om de recente ontwikkelingen gedurende een drie uur durende sessie te bespreken. In onze vorige publicatie maakten wij al melding van een door ons geplande bijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 20 juni om 20 uur in Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond. Oorspronkelijk wilden wij hier een informele bijeenkomst houden met als thema hoe wij met elkaar omgaan. Dit naar aanleiding van incidenten op de laadplaatsen, uitingen via Social Media en een bij de voorzitter bezorgde brief. Op het moment dat wij tot deze bijeenkomst besloten was het bestuur nog voltallig.

Mede naar aanleiding van het bedanken voor het bestuur door Constance Zondag, de solidariteitsverklaring van de op 2 maart 2018 benoemde Evert Kampert Sr. en de reacties op het vervoer naar Pont St. Maxence van 26 mei jongstleden hebben wij besloten tot een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Dat houdt in dat alleen de bij ons geregistreerde kiesmannen van onze voorjaarsvergadering van 2 maart jongstleden spreekrecht hebben deze avond. Wij gaan er van uit dat alle verenigingen hun leden hierover zullen informeren en vergaderingen zullen beleggen om gezamenlijk tot een oordeel te komen. Het is van het grootste belang dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn. Hier wegblijven als verenigingsbestuur vinden wij geen optie.

Ten aanzien van hardnekkige geruchten willen wij u het volgende melden. Het is ons nooit gebleken dat de vervoerscoördinator zich bemoeit het tijdstip van de lossingen. Tevens willen wij u duidelijk maken dat op vrijdagmiddag 25 mei onze duiven met beide containers wel degelijk bij de losplaats La Ferté St. Aubin zijn geweest. Het klopt dat er op de site van Compuclub Orléans heeft gestaan. Dat was het gevolg van een wijziging op het concept vliegprogramma dat wij eerder aan Compuclub hadden gezonden als gevolg van de wens van de liefhebbers op de kortste afstanden om boven de 500 km te willen concoursen in verband met diverse competities.

Wat zijn onze te nemen stappen met het oog op het ordelijk laten verlopen van de rest van het vliegseizoen:

  • Via een drietal brieven uit de Regio B1 bereikten ons klachten over de belading van de container voor de wedvlucht vanuit Pont St. Maxence op 26 juni jongstleden. Terechte klachten en ingediend volgens de enige juiste manier, een schrijven/ email aan onze secretaris. De container had anders beladen moeten worden en toen een groot verschil in belading was geconstateerd hadden wij de belading containers meer evenwichtig moeten verdelen. Om dit op de wedvlucht vanuit Peronne te voorkomen worden de beide containers met als startpunt Velddriel en Nijkerk volledig en aansluitend beladen (er is immers sprake van gematigde temperaturen) en op de laadplaats Meerkerk op getal gebracht. Zodra wij problemen op dit punt verwachten mag u actie van ons verwachten.
  • Ter registratie van de door sommigen hoog ingeschatte verblijfstemperatuur tijdens transport en verblijf op de losplaats van onze duiven in de containers schaffen wij dataloggers aan die op diverse niveaus in de gangpaden zullen worden gemonteerd en na de vlucht uitgelezen.
  • Wij als bestuur hebben naar aanleiding van het overleg van 31 mei jongstleden het vertrouwen dat wij met onze vervoerscoördinator het seizoen afmaken, waarbij wij met uw hulp de knelpunten die er nu zijn op willen lossen. In onze publicatie van 5 december hebben wij kandidaten gevraagd voor vervoer en lossingen. Gelukkig is de lossingscommissie destijds snel gevormd, maar kandidaten voor het vervoer hebben zich toen niet en nu ook niet gemeld. Wij kunnen de problemen blijkbaar niet opgelost krijgen zonder uw hulp, dus nogmaals een beroep op u om ons hierin te ondersteunen.
  • Ons doel is en blijft het veilig, volgens de regels verantwoord en tegen zo laag mogelijke kosten vervoeren van onze duiven. Dat houdt dus niet in dat wij het dierenbelang met het oog op financiën uit het oog verliezen. Om goede afspraken te maken met onze twee vervoerders plant onze vervoerscoördinator samen met de penningmeester ca. 6 weken voor het vliegseizoen, afhankelijk van de laatste besluiten op onze voorjaarsvergadering begin maart, hoeveel containers naar iedere wedvlucht moeten worden ingezet. Dit jaar zijn dat er ongeveer 110. Het is dus niet makkelijk om niet te zeggen onmogelijk door het tekort aan chauffeurs bij alle transportondernemingen om bij een groter aanbod van duiven een extra auto in te zetten.

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en zullen u op 20 juni verdere openheid van zaken geven. Hiervoor ontvangt u binnenkort een agenda en een bespreek stuk over de voorbije jaren sinds 2015 en de toekomst van onze afdeling.

Het bestuur.

Mededeling wk 19

Geachte leden,

Naar aanleiding van diverse incidenten op onze laadplaatsen en de u bekende dreigbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Enkele weken geleden heeft er een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Daar hebben wij handelend in moeten optreden.

Vrijdagavond 4 mei heeft er op een andere laadplaats wederom een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Wij vinden het schandalig dat op de avond waarop de slachtoffers van geweld worden herdacht dit soort incidenten plaatsvinden. De convoyeur en chauffeur hebben dit als zeer bedreigend ervaren.
Uiteraard heeft de werkgever van de chauffeur naar ons gereageerd en ons te kennen gegeven dat ingeval van herhaling de trekker zal worden losgekoppeld van de oplegger/ container en er geen duiven voor ons meer zullen worden vervoerd.
Met klem benadrukken wij dat onze verantwoordelijken op de laadplaats door ons zijn gevraagd deze taak te vervullen met alle daarbij behorende bevoegdheden. Zij zijn dus beslissingsbevoegd en de verenigingen dienen de aanwijzingen te volgen.
Ons uitgangspunt is dat wij zo veel als mogelijk onder gelijke omstandigheden vervoeren en gelijktijdig lossen waardoor van enige beïnvloeding van het verloop van de wedvluchten geen sprake kan zijn. Alle aannames en veronderstellingen daaromtrent zijn louter speculatief en niet door wetenschappelijk bewijs ondersteund. Al onze mensen doen wekelijks hun uiterste best om u optimaal van de duivensport te laten genieten. Daar past geen bedreiging of handtastelijkheden bij. Als we het met elkaar oneens zijn zijn daar talloze andere wegen voor. Onze mensen moeten ook met plezier hun taak kunnen vervullen. In deze tijd is het geen enkel probleem via de telefoon of email uw vragen te stellen. Voor dringende zaken hebben onze mensen altijd het nummer van de voorzitter of secretaris tot hun beschikking.

Op dinsdagavond 8 mei is er indringend gesproken met de besturen van alle verenigingen uit de betrokken regio met betrekking tot het laatste incident. Woensdag 2 mei al met de andere betrokkenen. Negatieve energie die we veel beter kunnen benutten.
Al eerder gaven wij u te kennen dat het vliegseizoen 2017 ons heel veel interne spanningen heeft gegeven en direct daardoor 2 zeer gewaardeerde bestuurders en de voltallige lossingscommissie hebben verloren.
U zult begrijpen dat we dit niet nog eens laten gebeuren.

Alle veroorzakers hebben van onze een zeer ernstige waarschuwing gehad. Wij houden de betreffende verenigingen verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop vanaf nu. De eerste de beste die nu nog over de schreef gaat wordt direct aangeklaagd voor een tuchtmaatregel bij het ISR.
Gelukkig kunnen wij u wel melden dat allen diepe spijt hebben betuigd.

In het kader van de voorbije vier weken wensen wij in gesprek te gaan met de besturen van al onze verenigingen over hoe met elkaar om te gaan en om dit soort incidenten te voorkomen.
Realiseer u dat de rek er bij ons nu echt wel uit is. Niet voor niets stond in een vorige publicatie dat wij hebben overwogen al onze taken per direct neer te leggen. Wanneer een van onze twee vervoerders als gevolg van dit soort zaken stopt met het vervoer van onze duiven dan kunnen wij die keuze niet eens meer maken. Dan is er geen duivensport meer mogelijk in Afdeling 7 Midden Nederland.

Aan u allen de oproep om dat te voorkomen.
Behandel elkaar met respect. Bewandel met uw opmerkingen de geëigende paden. Bezoek onze vergaderingen hetgeen bijna één derde deel van de verenigingen heeft nagelaten het afgelopen jaar.

Tot slot bedanken wij allen voor de tientallen steunbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dat heeft ons gesterkt in het besluit om door te gaan.

 

Het bestuur.

Bericht na vlucht V17

Op Koningsdag heeft onze Lossingscommissie geadviseerd om de te houden wedvlucht vanuit Niergnies in te korten naar Lessines. De aanleiding daartoe was een frontaal systeem boven zee waarvan niet te voorspellen was wanneer dat aan land zou komen. Gelet op de reistijd naar Niergnies en de daaraan volgende verplichte rusttijden van onze chauffeurs was het in geval van uitwijken naar een dichterbij gelegen losplaats wachten tot rond het middaguur voordat dit in gang gezet kon worden. De weersverwachting voor zaterdagmiddag 28 april was aanmerkelijk slechter dan voor de zaterdag morgen. Het besluit in te korten naar Lessines maakte het dus mogelijk om tijdig te kunnen lossen of vroeger terug te kunnen rijden naar een andere losplaats.

Gelet op het verloop van de wedvlucht vanuit Lessines met een concours, dat met 25 minuten toch veel langer open stond dan je mag verwachten wanneer de eerste duiven ruim 111 km gemiddeld per uur vliegen, zijn wij bijzonder tevreden met deze beslissing. Verliezen zijn er naar wij weten ook niet of nauwelijks te betreuren. De vermeende vermenging met de duiven vanuit Noord Holland die om 9.15 uur in Asse Zellik zijn gelost, die volgens het NPO computermodel als gevolg van een 37 km kortere afstand t.o.v. Lessines en een verwachtte snelheid van ca. 100 km per uur ook niet zou kunnen plaatsvinden, lijkt geen invloed te hebben gehad op de uitslag.

Wij hebben ons beraden op het inkorten van de volgende Vitesse vlucht vanuit Peronne naar Niergnies of het handhaven van het vliegprogramma. Gevraagd en ongevraagd bereikten ons daar nog waardevolle adviezen over die wij dankbaar hebben meegewogen in ons besluit. Gelet op de sprongen die onze duiven moeten maken naar de eerste midfondvlucht op 12 mei vanuit Nanteuil, die ook nog op donderdag wordt ingekorfd, en de 14 daagse weersverwachting die voor beide zaterdagen een Noorden voorziet handhaven wij het geprogrammeerde Peronne.

Tijdens onze najaarsvergadering zijn de negatieve uitingen op sociale media ruim aan bod geweest.

Er is toen door de vergadering nadrukkelijk gevraagd u in kennis te stellen van eventueel wangedrag.

Zaterdag 28 april bereikten ons berichten dat wij door een “recidivist” onder andere worden uitgemaakt voor criminelen en tal van andere aantijgingen. Dit lid was al eerder formeel aangesproken op zijn wangedrag en wij hebben zijn vereniging gevraagd de voorwaarden uit een eerder schrijven te lichten en de betreffende persoon het lidmaatschap te ontzeggen.

 

Het bestuur.

Lossingscommissie

 

Eerder heeft de lossingscommissie een bericht geplaatst onder de lossingsberichten. In het kader van transparantie plaatsen wij hem nu dus hier op onze Home Page.

Bericht Lossingscommissie:

In teveel zaken verschillen wij van mening met het bestuur van afdeling 7, dat heeft ons doen besluiten om per direct met de LC te stoppen.

Met vriendelijke groet,
Johan den Hartog en Piet Verbree.

Wij betreuren dit genomen besluit, maar respecteren het natuurlijk wel.

 

Start enquête

Zoals gisteravond besproken heeft u nog een paar dagen om uzelf op te geven voor de enquête. Dit kan door een e-mail voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer te mailen naar enquete_afdeling7@ziggo.nl
In de enquête, die komende vrijdag zal worden verstuurd, zullen een aantal vragen die gisteren ter sprake gekomen zijn worden meegenomen.

Bestuur afdeling 7

 

A.s. vrijdag op de afdelingsledenvergadering zullen we u verder informeren over de enquête. 

Uw mening telt!!

Beste leden,

De komende periode willen wij op basis van stellingen uw mening peilen ten aanzien van verschillende zaken die betrekking hebben op de duivensport in het algemeen en afdeling 7 in het bijzonder. De stellingen willen wij u tweewekelijks middels een speciale enquêtetool aanbieden. Om hieraan deel te nemen is het van belang dat wij beschikken over uw e-mailadres. Mocht dit e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn dan kunt u deze voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer mailen naar: enquete_afdeling7@ziggo.nl

Bestuur afdeling 7

Inkorven voor Pont St. Maxence verschoven naar de vrijdag

Aangezien de wedvlucht van Roye is vervlogen op de zondag heeft het bestuur besloten het inkorven van J33 (Pont St Maxence) voor aankomende week te verschuiven van donderdag naar de vrijdag. Vlucht blijft wel gewoon op zaterdag.

Beide vluchten dit weekend dus inkorven op vrijdag. Volgens schema 11-08:

Jonge duiven:
A+B1+Doorn in Leusden aanleveren. Nijkerk 19.30 Leusden 20.30 Utrecht 21.30
Kerkdriel + B2. Kerkdriel 20.30 Meerkerk 21.30
AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN VERTREKTIJDEN!

Natour:
A1 Eemnes 21.30 (let deze tijd is aangepast)
A2 Nijkerk 20.30 Leusden 21.30
B1-B2 Utrecht 20.45 Meerkerk 22.30
C Kerkdriel 21.15 Doorn 22.30
AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN VERTREKTIJDEN!